לבטל את "חוק ההסתננות" – עתירה שלישית

צילום: חגי אלעדצילום: חגי אלעד

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת

עו"ד: עודד פלר ויונתן ברמן (האגודה לזכויות האזרח), אסף וייצן ורחל פרידמן (המוקד לפליטים ולמהגרים), ענת בן דור ואלעד כהנא (התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב), אסנת כהן ליפשיץ (הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים)

 

ארגוני זכויות אדם הגישו ביום 18.12.14 עתירה דחופה לבג"ץ לביטול התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות, וכן למתן צו ביניים לעיכוב החלת החוק על מי שטרם זומנו למתקן "חולות". העתירה הוגשה בשם שישה ארגונים (המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם והמרכז לקידום פליטים אפריקאים) ושני מבקשי מקלט, אזרח אריתראה ואזרח סודן, הכלואים מזה כ-10 חודשים במתקן "חולות".

העתירה הוגשה לאחר שבג"ץ פסל פעמיים תיקונים קודמים ל"חוק ההסתננות", והממשלה העבירה בכנסת בהליך בזק גרסה שלישית של התיקון. העותרים הבהירו כי כל תכליותיו של התיקון החדש זהות לאלו שבית המשפט פסל בעבר, ובראשן המטרה המוצהרת "לעודד" יציאה של מבקשי מקלט באמצעות שבירת רוחם, גם במקרים שבהם המדינה מכירה בסכנה הנשקפת להם במדינות מוצאם. עוד הודגש בעתירה כי בית המשפט העליון עמד גם על הקושי שבשלילת חירות כאמצעי להרתיע מבקשי מקלט פוטנציאליים. באשר למטרה הנוספת שעליה הצהירו המחוקקים, "מניעת השתקעות בערים", הסבירו העותרים כי כליאה של מבקשי מקלט ל-20 חודשים ב"חולות" לא תסייע בקידום תכלית זו, ולא תסייע כהוא זה לתושבי דרום תל אביב ואזורים אחרים המאכלסים מבקשי מקלט.

מעבר לתכליות הפסולות שנותרו על כנן, העתירה הבהירה כי גם מתקן "חולות" נותר כשהיה, וכי ביטול שתי ההתייצבויות במהלך היום והגבלת הכליאה אינן משנות את העובדה שהוא שולל את חירותם של אלפים, מאחר ובפועל המוחזקים לא יכולים לעמוד בעלות הנסיעה מדי יום בתחבורה ציבורית ולהתרחק מאזור המתקן.

העותרים הדגישו שהליך החקיקה החפוז, ובעיקר נקיטת אותם האמצעים שנפסלו כבר על ידי בית המשפט מבלי לבחון חלופות אחרות, חמורים במיוחד נוכח העובדה שזה למעלה משנתיים נבלמה כמעט לחלוטין הכניסה לישראל דרך גבולה הדרומי – נתון המחייב לנקוט באמצעים שפגיעתם בזכויות אדם פחותה.

עם הגשת העתירה נתן בית המשפט העליון צו ארעי, שאוסר על משרד הפנים לשלוח אנשים ל"חולות" ולהעניש את השוהים ב"חולות" על ידי שליחתם ל"סהרונים". כשבועיים לאחר מכן החליט בית המשפט לבטל את הצו הארעי ולדחות את הבקשה לצו ביניים. בהמשך לכך ניתן צו על תנאי. דיון בעתירה התקיים בתחילת פברואר 2015 בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים.

ב-11.8.2015 ניתן פסק הדין. ברוב של שמונה שופטים מול אחד ביטל בג"ץ את סעיפי החוק שקבעו את התקופה המרבית להחזקתם של מבקשי המקלט במתקן "חולות". לעניין זה קבע בג"ץ, כי תקופה של 20 חודשים היא בלתי מידתית, והקצה לכנסת שישה חודשים כדי לחוקק תקופה מרבית שתהיה מידתית. עוד נקבע, כי יש לשחרר לאלתר ולא יאוחר מתום 15 ימים מיום מתן פסק הדין את כל מי ששוהה בחולות 12 חודשים או יותר (המדובר ברוב המכריע של אוכלוסיית השוהים במתקן כיום).

יחד עם זאת נדחתה העתירה נגד כליאת מבקשי מקלט ב"סהרונים" עם הגעתם לישראל למשך 3 חודשים לצורך זיהוי ובדיקת אפשרות גירוש, וכן נדחתה העתירה בכל הנוגע לעצם הסמכות להורות למבקשי מקלט לשהות במתקן "חולות".

בתחילת דצמבר 2015 הגישו העותרים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בבקשה נטען כי המדינה מבזה את פסק הדין בכך שאינה מקיימת את הוראת בית המשפט העליון לשקול בכל מקרה את משך השהייה במתקן "חולות" בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של האדם, ובכך שבכל המקרים מאז ניתן פסק הדין הוצאו הוראות שהייה לפרק זמן של שנה. בתגובתה הודתה המדינה כי כל הוראות השהייה מאז פסק הדין הוצאו לפרק זמן של שנה. המדינה הודיעה כי תקיים שימועים נוספים לכל מי שמוחזקים במתקן "חולות" כדי לקבוע את משך שהייתם במתקן, וכי מעתה יתקיימו שני שלבים ביחס למי שיזומנו למתקן: בשלב הראשון תוצא הוראת שהייה; ובשלב השני, 30 ימים לאחר התייצבותם במתקן, יתקיים שימוע שני שבו יוחלט מה יהיה משך ההחזקה. בעקבות דיון שהתקיים בבקשה נקבע כי לפני הוצאה של הוראת שהייה לאדם ב"חולות" על משרד הפנים לערוך עימו ריאיון, לשקול את נסיבותיו הפרטניות, ואם הוחלט לשלחו ל"חולות" – לקבוע מראש כמה זמן ישהה שם.

בעקבות פסק הדין אושר בכנסת ב-8.2.2016 תיקון לחוק ההסתננות, המקצר את המשך המרבי של השהות ה"חולות" מ-20 חודשים ל-12 חודשים.

 

העתירה

בקשה לצו ביניים

החלטה – מתן צו ארעי , 18.12.2014

בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט – עמותת איתן, דצמבר 2014

תגובת המדינה, דצמבר 2014

תגובת הכנסת, דצמבר 2014

תגובת עמותת איתן, דצמבר 2014

תגובת העותרים לתגובת המדינה, דצמבר 2014

החלטה בעניין הצו הארעי וצו הביניים, 30.12.2014

החלטה – מתן צו על תנאי, 30.12.2014

תשובה מטעם הכנסת, ינואר 2015

תשובה מטעם המדינה, ינואר 2015 (נספחים: חלק ראשון, חלק שני)

תשובת עמותת איתן, ינואר 2015

בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט – פורום קהלת, ינואר 2015

בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט – הפורום המשפטי למען ישראל, ינואר 2015

בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט – מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל, ינואר 2015

עיקרי טיעון מטעם העותרים, פברואר 2015

החלטה, 4.2.2015

תצהיר משלים מטעם המדינה, פברואר 2015

תגובת העותרים לתצהיר המשלים, פברואר 2015

תגובת המשיבים לתגובת העותרים, מרץ 2015

בקשה לצו ביניים, יולי 2015

תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים, יולי 2015

תגובת עמותת איתן לבקשה לצו ביניים, יולי 2015

תגובת הפורום המשפטי למען ישראל לבקשה לצו ביניים, יולי 2015

החלטה, 30.7.2015

פסק הדין, 11.8.2015 | תקציר

בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, דצמבר 2015

תגובת המדינה, דצמבר 2015

תגובה לתגובת המדינה, ינואר 2016

החלטה, 20.1.2016

 
הודעות לעיתונות:

זה הזמן למדיניות ראויה שתיטיב עם תושבי דרום תל אביב ומבקשי המקלט, אוגוסט 2015

להקפיא את האפשרות להחזיק אלפים נוספים ב"חולות" עד להכרעה בעתירה, יולי 2015

לקראת הדיון ב"חוק ההסתננות 3": גל מעצרים של מבקשי מקלט, פברואר 2015

חוק ההסתננות 3.0 – ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ בשלישית נגד החוק החדש, דצמבר 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.