סילוק חסרי בית משטחים ציבוריים בתל אביב

צילום: פלביה די סגניצילום: פלביה די סגני

עת"מ 20761-10-11 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד עיריית תל-אביב-יפו; עע"ם 105/13 עיריית תל אביב-יפו נ' האגודה לזכויות האזרח

עו"ד: גיל גן-מור, נירה שלו

 

לאחר פינוי מאהלי המחאה בתל אביב נותרו חסרי הבית, שמצאו במאהלים קהילה תומכת ומשקמת, ללא כל פתרון או מסגרת, והם ממשיכים לגור תחת כיפת השמיים עם מעט הציוד האישי שלהם. בעקבות פעולות חוזרות ונשנות לסילוק חסרי הבית ממקומות אלה, הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, נגד עיריית תל-אביב ומשטרת ישראל, בדרישה להפסיק לאלתר פעולות אלה, הנגועות בחוסר חוקיות ובחוסר סמכות חמורים.

בדיון שהתקיים בעתירה ב-23.10.11 הצהירה עיריית תל אביב שאין לה כל מדיניות לפינוי חסרי הבית, וכי היא לא תפנה אותם כל עוד לא ייווצר מטרד או מפגע אמיתי, ותנהג כלפיהם ביתר רגישות. לפיכך נמחקה הבקשה לצו ביניים, אך השופטת קיבלה את בקשת האגודה להשאיר את העתירה על כנה כדי לאפשר לאגודה לבדוק אם העירייה עומדת בהחייבותה.

בתחילת אפריל 2012 הגישה האגודה הודעת עדכון, ובה מספר תצהירים המצביעים על כך שההטרדות והחרמות הציוד נמשכו גם חודשים לאחר פינוי המאהלים. טענו כי חוק העזר אינו מסמיך את העירייה להחרים ציוד אישי של חסרי בית, וכי גם אם כן – העירייה מפעילה אותו בצורה בלתי מידתית, הפוגעת קשות בזכויותיהם של חסרי הבית ומותירה אותם ללא ציוד בסיסי הדרוש להישרדותם. כמו כן טענו כי העירייה פועלת באופן שרירותי, משיקולים זרים, ובהליך לא תקין. לפיכך ביקשנו מבית המשפט לחדש את הדיון בעתירה.

בנובמבר 2012 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את העתירה. השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן קבעה כי במקרים שהובאו בעתירה פקחי העירייה פעלו בצורה לא מידתית, והורתה לעירייה לגבש נהלים לשמירה על המרחב הציבורי, שלא יפגעו בצורה בלתי מידתית בזכויות חסרי הבית.

עיריית תל אביב הגישה ערעור על פסק הדין. העירייה טענה כי פסק הדין מעניק שלא כדין זכות יתר לחסרי הבית לשהות בכל מקום במרחב הציבורי, וכי חובתה כרשות מקומית להסיר מטרדים ולשמור על סדר וניקיון במרחב הציבורי. העירייה טענה בערעור כי לא תאכוף את חוק העזר אלא אם מדובר במטרד, או הפרעה לשאר הציבור, וכי הדבר ייעשה לפי שיקול דעת פרטני של הפקח. בעיקרי הטיעון קבעה העירייה כי היא מוכנה לקבוע נהלים, אך לא לפי נוסחת האיזון של בית המשפט לעניינים מנהליים.

בעיקרי הטיעון שהגישה האגודה טענו כי פסק הדין מידתי ומבוסס. לעניין הטענה שבית המשפט לא ביסס את פסיקתו על תשתית עובדתית, ציינו כי הוגשו תצהירים של חסרי בית, אך גם אז העירייה המשיכה לראות בחסרי הבית אנשים שקופים, שלעדותם משקל אפסי. הדגשנו כי סילוקם של חסרי הבית והחרמת הציוד לא הובילו ולא התיימרו להוביל לפינויים מהמרחב הציבורי לדיור זמני או קבוע, אלא לדחיקתם למקום חלופי במרחב הציבורי, ולהותרתם בלי ציוד אישי הנדרש להישרדותם. מבחינת חסרי הבית התנהלות העירייה היא התעמרות חסרת תכלית, והיא פוגעת בזכויותיהם החוקתיות לכבוד, לחירות, לקניין ולהליך הוגן.

טענו גם כי הפעלת מרות שלטונית על פעולות שאדם עושה בלית ברירה כדי להתקיים היא לא אנושית. לכן, טענו, צדק בית המשפט שקבע כי אכיפת חוק העזר כלפי אנשים חסרי בית תיעשה רק בנסיבות שבהן הציוד שלהם יוצר מפגע או מטרד משמעותי, ורק לפי נהלים. כמו כן טענו כי בניגוד למשתמע מהערעור, פסק הדין של בית המשפט המחוזי לא מונע מהעירייה לפעול באופן גורף אלא מתיר ומותיר לעירייה מרווח פעולה כדי למנוע את המקרים, שבהם ההפרעה לציבור היא קשה וממשית. מרחב הפעולה של העירייה, גם אם צומצם, הוא עדיין רחב, ואם תפעל כך, ועל פי נוהל מסודר, יהיה איזון ראוי בין זכויות חסרי הבית להתקיים במרחב הציבורי בכבוד לבין זכויות שאר התושבים.

בית המשפט העליון הורה על צירופו של היועץ המשפטי לממשלה וזה הגיש את עמדתו. היועץ המשפטי הדגיש כי באכיפת חוקי העזר המסדירים את המרחב הציבורי יש לתת משקל ממשי לאינטרס של חסר הבית להתקיים במרחב הציבורי ולזכויות היסוד שלו, וכי העובדה שאין לו קורת גג או מרחב פרטי היא רלוונטית בעת הפעלת שיקול הדעת של הרשות המקומית. לעמדת היועמ"ש, נוסחת האיזון הראויה מתירה לעירייה לפנות את מיטלטליו של אדם חסר בית (המביאה בפועל לסילוקו מהמרחב הציבורי בו הוא נמצא) רק כאשר אלו מונעים מכלל הציבור את השימוש במרחב הציבורי או פוגעים פגיעה ממשית באפשרות של הציבור לשימוש סביר באותו מרחב. כמו כן, לעמדת היועמ"ש יש לחייב את העירייה לפעול לפי נהלים כתובים.

בדיון שהתקיים ב-11.7.2013 קיבלו השופטים את עמדת האגודה לזכויות האזרח והיועץ המשפטי לממשלה, לפיה יש לאזן בין זכויות כלל התושבים למרחב ציבורי, לבין זכויותיהם של חסרי הבית להתקיים בו. בית המשפט הורה לעיריית תל אביב להגיש טיוטת נהלים בעניין האכיפה כלפי חסרי בית במרחב הציבורי, וזו הוגשה בספטמבר 2013. לאחר שהתקבלו תגובות האגודה לזכויות האזרח והיועץ המשפטי לממשלה, אישר בית המשפט העליון את הנוהל ונתן לו תוקף של פסק דין.

על פי הנוהל החדש, לא ניתן להחרים ציוד אישי של חסר בית, אלא במקרים שבהם הוא מונע כליל מהציבור להשתמש במרחב הציבורי או פוגע פגיעה ממשית בשימוש כזה; לא די בכך שהציוד יוצר הפרעה כלשהי או "אי נוחות". במקרה של פינוי, הפקח נדרש לתת לחסר הבית הודעה בכתב ולאפשר לו לפנות את הציוד בעצמו, ורק אם יסרב, יוכל הפקח ליטול את הציוד. ציוד שנלקח על ידי פקח לא ייזרק אלא יישמר ויוחזר לבעליו על פי דרישה. אסור לפקחים להפעיל כוח כלפי חסרי בית, ובמקרה של חשד לביצוע עברה עליהם להעביר את הטיפול למשטרה.

 

העתירה

בקשה למתן צו ביניים

תגובת עיריית תל אביב

פרוטוקול והחלטה, 23.10.11

הודעת עדכון מטעם העותרים, אפריל 2012

כתב תשובה מטעם עיריית תל אביב, מאי 2012

עיקרי טיעון מטעם העותרים, מאי 2012

פסק הדין (תקציר)

ערעור מטעם עיריית תל אביב, ינואר 2013

בקשת העירייה לעיכוב ביצוע פסק הדין, מרץ 2013

תגובה לבקשה, אפריל 2013

החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, 24.4.2013

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, יולי 2013

עיקרי טיעון מטעם המשיבים, יולי 2013

עיקרי טיעון מטעם המערערת, יולי 2013

החלטה, 11.7.2013

הודעה מטעם עיריית תל-אביב על נוהל שגיבשה לקביעת כללים לסילוק ציוד של חסרי בית, ספטמבר 2013

תגובת המשיבים, אוקטובר 2013

תגובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה (כולל הנוהל בנוסח המוסכם על היועץ ועל עיריית תל אביב), פברואר 2014

תגובת המשיבים לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, פברואר 2014

תגובת המערערת לתגובת המשיבים, מרץ 2014

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

העליון עיגן נוהל שמגביל את ההתעמרות בחסרי הבית, מרץ 2014

בית המשפט העליון מכיר בזכויות חסרי הבית במרחב הציבורי, יולי 2013

האם לחסרי בית יש זכות להתקיים במרחב הציבורי?, יולי 2013

המחוזי תל אביב: לפקחי העירייה אסור לפנות חסרי בית מהמרחב הציבורי, נובמבר 2012

להפסיק את סילוק חסרי הבית משטחים ציבוריים בתל אביב, 11.10.11 (על הגשת העתירה)

להפסיק לפנות בכוח אנשים חסרי בית ממקומות ציבוריים בת"א, 6.10.11 (על פניה ליועץ המשפטי של העיריה לפני הגשת העתירה)

להפסיק פינויים בלתי חוקיים של חסרי בית משטחים ציבוריים בת"א, 4.10.11 (על פניה לראש עיריית תל אביב ולמפקד מחוז תל אביב במשטרה לפני הגשת העתירה)

 

קישורים:

עוד בנושא אנשים חסרי בית באתר האגודה

הסיירת הירוקה בתל אביב נגד דרי הרחוב, הארץ, 28.5.2012

החוויה הבסיסית של חסרי הבית בלילות, שטח הפקר – הבלוג של ורד לי באתר הארץ, 19.2.2014

 

 

הודעת העדכון נכתבה בסיוע עדו קטרי וקרן טמיר. עיקרי הטיעון בערעור נכתבו בסיוע רוני פלי והמתנדבות Birte Brodkorb ודניאלה רוה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,חסרי בית

סגור לתגובות.