by: Mirah Curzer by: Mirah Curzer

הזכות לדיור

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות האדם בשטחים הכבושים הכנסו לאתר החדש שלנו.

בשטח C, כל פעולת בנייה דורשת אישור מהמינהל האזרחי. המינהל מונע את פיתוח היישובים הפלסטינים בשטח באמצעות אי מתן אישורים, אי-הכנת תכניות מתאר, והכנת תכניות מתאר המפלות לרעה את הפלסטינים. בלית ברירה נבנים בתי התושבים ללא היתרים, ומועדים להריסה. האפליה בתכנון מביאה לפגיעה בשורה של זכויות אדם.

זכויות האדם בשטחים הכבושים – דף ראשי

הכל

דפי מידע

חדשות

בבתי המשפט