by: acrivestills.org by: acrivestills.org

תכנון, בניה וקרקעות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לדיור הכנסו לאתר החדש שלנו.

להליכי התכנון יש השלכות על החיים של כולנו: התכנון מעצב את פניה של המדינה ומשפיע על הסביבה ועל החברה, משליך על השוויון ועל פערים, ומהווה כלי חשוב בחלוקת העושר וביצירת צדק חברתי. במערכת התכנון מתקבלות החלטות דרמטיות הנוגעות למיקומן של תשתיות לאומיות, למשל – איפה יעברו כבישים, איפה יוקמו אזורי תעשיה, האם ואיפה יוקמו תשתיות מזהמות; החלטות הנוגעות למימושם של צרכים ואינטרסים ציבוריים, למשל – איפה יוקמו מבני ציבור ומאיזה סוג, האם יהיה דיור ציבורי או דיור בר השגה, אילו ישובים חדשים יורחבו או יבנו; ועוד. החלטות אלו הן דרמטיות במיוחד בשל היותו של התכנון והפיתוח תהליך בלתי הפיך, המשנה את פני המדינה והחברה לצמיתות.

הזכות לדיור – ראשי