תכנון, בניה וקרקעות

למנות נציגים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות

בתיקון 103 לחוק התכנון והבנייה, שעבר במליאת הכנסת ביום 29.7.2015, נוספו לראשונה נציגים של ארגונים חברתיים להרכבי המועצה הארצית, הוועדה הארצית לתכנון של תשתיות לאומיות והוועדה לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור. על פי התיקון לחוק, למוסדות התכנון הללו ייתוסף "נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים". נציג זה יהיה אמון על הארת האינטרסים החברתיים בהליכי התכנון ובעת אישורן של תכניות. ב-20.9.2015, כשטרם מונו נציגים חברתיים לוועדות התכנון כפי שנקבע בחוק, פנו האגודה לזכויות האזרח, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, עמותת סיכוי, מרכז הגר וארגון שתיל לשר הרווחה, בבקשה כי יפעל לקבוע קריטריונים למינוי הנציג ומנגנון לבחירתו.

 

20 בספטמבר 2015

 

לכבוד
ח"כ חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ירושלים

 

שלום רב,

 

הנדון: הליך בחירתו של נציג הארגונים החברתיים במועצה הארצית ובמוסדות  תכנון נוספים

 

הריני לפנות אליך בשם האגודה לזכויות האזרח, עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, שתיל, עמותת סיכוי ומרכז הגר למדיניות דיור הוגן.

אנו שותפים מזה מספר שנים לדיונים בכנסת ובממשלה על אודות התמורות והרפורמות במערכת התכנון, אשר יש בהן כדי להשפיע על הזכויות של כלל האזרחים. בין היתר, קידמנו את העמדה כי יש להטמיע את ההיבטים החברתיים בהליכי התכנון בכלל, ובעת קבלת החלטות התכנוניות בפרט. זאת מתוך תפיסה כי התכנון בישראל נוגע לבעיות עומק של החברה, של קבוצות מודרות או מוחלשות, של קבוצות מיעוט ושל עניים, והוא יכול וצריך להוות כלי מרכזי לשיפור מצבן של אוכלוסיות אלה. למרות החשיבות הרבה של התכנון והשפעתו הישירה על חייהן, הנגישות של אוכלוסיות אלה למערכת התכנון מוגבלת, ויכולתן להביא בפניה את צרכיהן עומדת בפני מכשולים רבים.

כידוע, בתיקון 103 לחוק התכנון והבנייה, שעבר במליאת הכנסת ביום 29.7.15,  נוספו לראשונה נציגים של ארגונים חברתיים להרכבי המועצה הארצית, הוועדה הארצית לתכנון של תשתיות לאומיות והוועדה לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור.

על פי התיקון לחוק, למוסדות התכנון הללו ייתוסף "נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים". נציג זה יהיה אמון על הארת האינטרסים החברתיים בהליכי התכנון ובעת אישורן של תכניות.

על מנת לצקת תוכן של ממש בחוק ולמען השקיפות, אנו מציעים לקבוע קריטריונים ברורים למינוי הנציג החברתי, כמפורט להלן:
 
קריטריונים לבחירת הארגון החברתי:

 • הארגון הוא עמותה או חל"צ בעלת אישור ניהול תקין.
 • הארגון עוסק באופן שוטף בסוגיות של זכויות חברתיות, עם דגש על קבוצות מוחלשות בחברה.
 • היכרות עם מערכת התכנון והליכי התכנון תהווה יתרון.
 • ארגון המפגין יציבות בפעילותו ואשר יש לו יכולת השתתפות והתמדה אשר מאפשרת לו להשתתף בקביעות בישיבות מוסד התכנון.
 • ארגון בעל נגישות לקבוצות אוכלוסייה מגוונות בחברה הישראלית, ובמיוחד קבוצות מיעוט.

 

בחירת נציגי הארגונים בוועדות התכנון:

 • נציגי הארגון יהיו בעלי ניסיון בתכנון חברתי, או בעבודה קהילתית ובעלי היכרות עם מערכת התכנון והבניה.
 • הארגון יוכל למנות עד שני ממלאי מקום.
 • הארגון יפעל לייצוג הולם בבחירת נציגיו, ובמיוחד לייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית.

 

אופן בחירת הארגון:

אנו מציעים לפרסם קול קורא להגשת מועמדות ובו תנאי הכשירות הנ"ל ודרישות הפעילות, כמפורט להלן.

אנו מציעים להקים ועדה מקצועית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בראשות דרג בכיר. הוועדה תבחן את הארגונים שהגישו מועמדות ותגיש את המלצותיה לאישור השר.

השר יבחר את המועמדים ויכול לבחור שלושה ארגונים שונים, שנציגיהם יכהנו במקביל בכל אחד ממוסדות התכנון האמורים.

מוצע לבחור לפחות 2 ארגונים נוספים כממלאי מקום.

משך כהונת הנציג והגשת מועמדות נוספת יהיו בהתאם להוראות החוק.

 

לסיום, אנו מקווים כי הסמכות למינוי נציג ארגון חברתי תופעל בהקדם האפשרי לטובת כלל הציבור בישראל אשר יצא נשכר מייצוג ההיבט החברתי בוועדות מוסדות התכנון.

 

בכבוד רב,

גיל גן-מור, עו"ד

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.