הזכות לדיור

התחדשות עירונית

אילוסטרציהאילוסטרציה. צילום: Emily Schneider, ACRI

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016

מטרתה של הצעת החוק להקים רשות שתפעל להאיץ תהליכים של התחדשות עירונית, ובעיקר פינוי-בינוי. עקרונית, האגודה תומכת בהתחדשות עירונית ובהתמקדות בחיזוק הערים הקיימות במקום בפרבור. עם זאת, פינוי-בינוי הוא מסלול שיוצר התערבות גסה במרקם קיים, הרס של דיור קיים, ובכלל זה דיור זול ודיור ציבורי, והקמה תחתיהן של בנייה בצפיפות גבוהה, לרוב של מגדלי מגורים, עם תחזוקה יקרה מאוד, כך שהסכנה לדחיקת התושבים הוותיקים היא ברורה ומוחשית.

האגודה, יחד עם עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, עקבו אחר הדיונים בהצעת החוק בוועדה המיוחדת שהוקמה לשם כך בכנסת, השתתפו בישיבות הוועדה, הגישו ניירות עמדה ופעלו באינטנסיבית מול מקבלי ההחלטות, והדגישו את הצורך לתת משקל משמעותי לשיקולים החברתיים, ולדאוג להגנות נאותות על זכויותיהם של הדיירים הוותיקים ושל דיירי הדיור הציבורי במתחמים הנדונים.

פעילות האגודה, עמותת במקום וארגונים חברתיים נוספים הובילה לשינויים משמעותיים בהצעת החוק – לטובת התחדשות עירונית חברתית יותר ומניעת דחיקה של דיירים מבתיהם. לעומת הצעת חוק הראשונית, שהתייחסה להתחדשות עירונית בעיקר כמנוע ליצירת יחידות דיור חדשות, נוסח החוק שהתקבל בסופו של דבר מתייחס גם להיבטים חברתיים. הצלחנו להביא להרחבת הנושאים החברתיים בהם תטפל הרשות להתחדשות עירונית, ובהם:

 • אחת ממטרות הרשות החדשה תהיה לתת מענה הולם לצורכי האוכלוסייה המתגוררת במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית, מטרה שלא הוגדרה מלכתחילה.
 • תינתן הגנה לדיירי הדיור הציבורי, והם יוכלו להוסיף ולהתגורר בדירות החדשות ללא עלייה בדמי השכירות או התחזוקה לעומת הסכומים שהם משלמים כיום. בדצמבר 2014 חשפו האגודה לזכויות האזרח ובמקום את ההנחיה הפסולה של משרד השיכון לפיה דיירי דיור ציבורי ישלמו שכר דירה חופשי על כל מטר שיתווסף לדירה. לשמחתנו, בעקבות פעילותנו בשיתוף עם פורום דיור ציבורי, החוק מבטל נוהל פסול זה, ומעגן לראשונה את הזכות של דיירי הדיור הציבורי ליהנות מפירות הפיתוח ולא להידחק מהשכונות המתחדשות.
 • הרשות תקצה מימון למנהלות עירוניות שיעסקו בליווי והתארגנות דיירים.
 • נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים ונציג מטעם הארגונים החברתיים יהיו חברים בוועדה המייעצת לרשות הממשלתית. עם זאת, הוחלט כי לא תהיה מליאה לרשות החדשה. בסמכות הוועדה המייעצת לייעץ ולהמליץ בלבד.
 • השימוש בקרקע ציבורית משלימה יכלול גם שיקולים תכנוניים או חברתיים, ולא רק שיקולים של הבאה לכדאיות כלכלית.
 • דיירים חוזרים משכבות מוחלשות יהיו זכאים להנחה בארנונה.
 • הרשות תקדם פתרונות לתחזוקה ארוכת טווח של מבנים. לדעתנו, סעיף זה אינו מפורט דיו. ללא פתרונות מוסדרים לנושא התחזוקה, תתרחש הגלייתם של דיירים קיימים, או לחלופין הבניינים החדשים צפויים להידרדר ולהפוך למפגע לתושביהם ולעיר כולה.
 • הרשות תנהל את הקרן להתחדשות עירונית. לצערנו, בוטל הסעיף המחייב את רשות מקרקעי ישראל להעביר לקרן 2% מכלל הכנסותיה. במצב זה קיים חשש כי ייפגע במידה משמעותית מימון צרכי הדיירים, הן דיירי הדיור הציבורי והן בעלי דירות משכבות מוחלשות.

האגודה ועמותת במקום מברכות על החוק, אך עם זאת אנו סבורים כי עדיין נדרשים שינויים מהותיים בגישת הכנסת, משרדי הממשלה ומוסדות התכנון על מנת להבטיח כי התחדשות עירונית תיטיב עם הדיירים ולא רק עם היזמים. לצערנו, חלק מההצעות שביקשנו לקדם, ואשר באו לידי ביטוי בהסתייגויות רבות שהגישו חברות וחברי כנסת לחוק, בדגש על הגדלת מלאי הדיור הציבורי וחיוב עריכת מיפוי חברתי של הדיירים הקיימים וצורכיהם לפני תחילת התכנון, לא הוטמעו ולא ניתנו להם פתרונות. אנו מאוכזבים גם מהחלטת הוועדה לאפשר מינוי של מנהל הרשות הראשון בפטור מלא ממכרז. אנו רואים בכך התנהלות פסולה ומנהל ציבורי בלתי תקין. נמשיך ללוות את הקמת הרשות להתחדשות עירונית על מנת לקדם התחדשות עירונית חברתית יותר.

סטטוס: החוק אושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ב-4.8.2016.

נוסח החוק ברשומות

נוסח הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, אוגוסט 2016

הערות האגודה ועמותת במקום להצעת החוק, יולי 2015

הודעה לעיתונות: לא לפינוי-בינוי על גבם של הדיירים הוותיקים ושל העניים, יולי 2015

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: דיור ציבורי,הזכות לדיור,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.