גזענות ואפליה

איסור על הסעת פלסטינים מהשטחים השוהים בישראל שלא כדין

by: Emily Schneiderby: Emily Schneider

 חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011

מקורו של החוק בהוראת שעה מ-1994, שנחקקה לתקופה של שישה חודשים, ומטרתה איסור על הלנה, העסקה והסעה של פלסטינים מהשטחים השוהים בישראל שלא כדין. מאז חוקקה לראשונה הוארכה הוראת השעה שוב ושוב. האגודה לזכויות האזרח התנגדה להוראות השעה ופעלה לאורך השנים על מנת לבטלן או לרככן; במיוחד חמורה ההוראה הקובעת איסור מוחלט על הסעה של שוהים בלתי חוקיים (שב"חים), גם הסעה מזדמנת, ומטילה אחריות על נהגים לבדוק אישורים של נוסעים ולוודא כי אינם שב"חים. הצעת החוק מטילה עונשים פליליים, כולל מאסר של שנתיים, ועונשים מינהליים, כולל החרמה מיידית של הרכב, למי שייתפסו מסיעים שוהים בלתי חוקיים. הוראות אלה יש בהן כדי לעודד גזענות ולהפוך אנשים שומרי חוק לעבריינים על לא עוול בכפם.

בשנת 2011 הכין משרד המשפטים תזכיר חוק שמטרתו לקבע בחוק את ההוראות הקשות שבהוראת השעה, תוך ביטול הדיון התקופתי בהן. אמנם במהלך השנים הוכנסו שינויים בהוראת השעה, אשר מיתנו את הוראותיה הדרקוניות, אולם אין בתיקונים אלה כדי להפיג את החשש לפגיעה חמורה בזכויות אדם. 

התזכיר מ-2011 אושר כחוק, אולם, הוגבל לתקופה של שלוש שנים. אשר על כן, באוקטובר 2013 פרסם המשרד לביטחון פנים תזכיר נוסף המבקש לעגן את החקיקה בחוק קבוע.

עמדת האגודה היא, כי הוראות החוק אינן ראויות להיות הוראה של קבע בספר החוקים של מדינה דמוקרטית ויש, לכל הפחות, להותירן כהוראת שעה. הצעת החוק  מקורית נועדה להתמודד עם מצב ייחודי ואקוטי ששרר בשנות האינתיפאדה, ובמיוחד עקב ההחרפה בפיגועי הטרור בתחומי ישראל. למרות שהוראת השעה מוארכת זה שנים רבות, הוראותיה הקיצוניות אינן ראויות להיכתב כהוראות קבועות בספר החוקים של ישראל לאור הפגיעה הקשה הטמונה בהן בזכויות אדם. למרות החשש העולה בדברי ההסבר להצעת החוק, כי המצב הביטחוני המצדיק, על פי הטענה, את קיומו של החוק אינו צפוי להשתנות, יש לשוב ולשקול באופן תקופתי את הצורך בהוראה זו, ולערוך בכל פעם מחדש את האיזון בין הצורך הביטחוני לבין הפגיעה בזכויות אדם לאור המצב הקיים בשטח.

סטאטוס: החוק עבר במליאה ב-12 במרץ 2012 ותוקפו הוגבל לשלוש שנים. התזכיר מ-2013 מקודם בימים אלה.

החוק  שעבר בשנת 2012

התזכיר משנת 2013

עמדת האגודה לזכויות האזרח – אוקטובר 2013

עמדת האגודה לזכויות האזרח, ינואר 2012

הערות האגודה לתזכיר החוק, ינואר 2010

פניית האגודה ליועץ המשפטי לממשלה, ינואר 2005

הודעות לעיתונות:

לא להפוך הוראת שעה המעודדת גזענות לחוק קבוע, ינואר 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.