Knesset

חקיקה

מזה שנים רבות שהאגודה לזכויות האזרח משמיעה את קול זכויות האדם בכנסת, בתהליך החקיקה ובדיון הציבורי המתקיים בה. האגודה עוקבת באופן שיטתי אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, ופועלת בכל שלבי תהליך החקיקה כדי לקדם זכויות-אדם או לצמצם פגיעה בלתי-מוצדקת ובלתי-סבירה בהן.
ב"מעקב החקיקה" שלפניכם מובא המידע הרב שנאסף תוך כדי מעורבותנו בהצעות החוק: הסברים נהירים על כל חוק ומטרותיו, מסמכי העמדה והמדיניות של האגודה ביחס להצעות החוק, סטאטוס עדכני של הצעת החוק, ומידע שימושי נוסף להבנת הליך החקיקה וההשלכות של הצעות החוק הנדונות.

זכויות האדם בכנסת – ידיעון שבועי

יוזמות אנטי-דמוקרטיות: הכל | סיכום מושב, מרץ 2016 | סיכום מושב, אוגוסט 2012

פעילות האגודה בכנסת – דף ראשי