מכרזי הפסד – פגיעה בזכויות עובדי קבלן

עת"מ 1204/06 מוריה שירותי ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ נגד הנהלת בתי המשפט – יחידת הרכז המרכזית; עת"מ 520/07 עמותת במעגלי צדק נגד שר הפנים; עת"מ 1464/07 פרח השקד בע"מ נגד עיריית בת ים; עת"מ 2241/07 חברת השמירה בע"מ נגד עיריית טבריה; ע"ב 2883/07 י.ט. נגד שטרית ביניו חברה לניקוי חול ופיתוח בע"מ

עו"ד: שרון אברהם-ויס, אבנר פינצ'וק, ערן גולן


במספר הליכים משפטיים עסקה האגודה לזכויות האזרח בהגנה על עובדי קבלן שזכויותיהם נפגעות כתוצאה ממכרזי הפסד, או מכרזים גרעוניים. רשויות ציבוריות מפרסמות מכרז לקבלת שירותי ניקיון/אבטחה, ובוחרות בקבלנים שהציעו הצעה גירעונית: המחיר שמוצע עבור שעת "שירות" הוא נמוך מסיכום של שכר ותנאי המינימום שמגיעים לעובד/ת + עלויות השירותים והטובין הנוספים שצריך לספק הקבלן + תקורה ורווח סביר. מכרזי הפסד הפכו למכת מדינה וניסיון העבר מלמד שרובם ככולם מובילים לקיפוח זכויות עובדי הקבלן – הקבלנים אינם משלמים לעובדים את כל המגיע להם משום שזו הדרך הקלה ביותר שמאפשרת להם לעמוד בדרישות המכרז ולהרוויח.

 

עת"מ 1204/06 מוריה שירותי ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ נגד הנהלת בתי המשפט – יחידת הרכז המרכזית

ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים ביקשו להצטרף כ"ידידי בית המשפט" לעתירה של חברה קבלנית שהפסידה במכרז נגד הנהלת בתי המשפט ונגד החברה שזכתה בו. לעמדת הארגונים, על ועדת מכרזים לפסול הצעות גרעוניות ("מכרזי הפסד") שאינן מאפשרות מימוש כל זכויות עובדי הקבלן.

בקשת הצטרפות כידידי בית המשפט

 

 

הודעות לעיתונות:

לפסול "מכרזי הפסד" שלא מאפשרים מימוש כל זכויותיהם של עובדי הקבלן, ינואר 2007

 

 

עת"מ 1464/07 פרח השקד בע"מ נגד עיריית בת ים (מכרז גירעוני לשירותי ניקיון בעיריית בת ים)

האגודה וקו לעובד הצטרפו כ"ידידי בית המשפט" לדיון בעתירה נגד עיריית בת ים בעניין מכרז לאספקת שירותי ניקיון לעיר, שהתבסס על אומדן גרעוני.הארגונים הציגו בפני בית המשפט את הרקע לסוגיה שעמדה במוקד הדיון – העושק השיטתי של עובדות ועובדי הקבלן בישראל, והשאלה האם יכולה ועדת המכרזים לקבוע אומדן גרעוני, או לבחור בהצעה גרעונית – הצעה שעל פניה אינה מאפשרת לקבלן לכבד את זכויות המינימום של העובדים. בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב כי על עיריית בת ים לבטל את המכרז, ולבטל את הסכם ההתקשרות עם החברה הזוכה, שהציעה הצעה שלא מאפשרת לשלם לעובדי הניקיון שכר המינימום כחוק.

בקשת הצטרפות כידידי בית המשפט
עיקרי טיעון מטעם ידידי בית המשפט
סיכומים מטעם ידידי בית המשפט
פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:
ניקיון פסח: בוטל מכרז הפסד שמנע תשלום שכר מינימום לעובדי ניקיון, אפריל 2008

 

עת"מ 520/07 עמותת במעגלי צדק נגד שר הפנים; עת"מ 2241/07 חברת השמירה בע"מ נגד עיריית טבריה (אבטחת מוסדות חינוך)

האגודה, קו לעובד, במעגלי צדק, וצנטוריון (איחוד עובדי השמירה והשירות) ביקשו ביום 6.2.08 להצטרף כידידי בית משפט לדיון בעתירה מנהלית, והצטרפו לדרישת העותרת לפסול התקשרות בין עיריית טבריה לבין קבלני שמירה ואבטחה.

ההתקשרות שבמוקד העתירה היא המשך של "מכרז מסגרת", שפרסמה בראשית שנת 2007 החברה למשק ולכלכלה של מרכז השלטון המקומי (משכ"ל). מכרז המסגרת נועד לבחור בקבלנים, שיוכלו לגשת למכרזי ההמשך, שפורסמו על ידי עיריית טבריה וע"י רשויות מקומיות אחרות. האגודה, קו לעובד ובמעגלי צדק עתרו נגד מכרז המסגרת וטענו שמדובר ב"מכרז הפסד" – מכרז שתעריפיו נמוכים מידי ואינם סבירים. (עת"מ 520/07).

הדיון בעתירת הארגונים התקיים בפני השופטת יהודית צור והסתיים בסיכום שקיבל תוקף של פסק דין. פסק הדין קובע שרף המינימום של מכרז המסגרת ייקבע בהתאם לעלות העסקת עובדים כפי שזו מחושבת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. בנוסף לכך התחייבה החברה למשק ולכלכלה, כי היא והרשויות המקומיות ינקטו בצעדים שונים על מנת לוודא שההצעות שיתקבלו בסופו של דבר לא יהיו הצעות הפסד.

זה הרקע לעתירתה של חברת "השמירה" נגד העירייה ונגד המשכ"ל (עת"מ 2241/07). על פי הנטען, המשכ"ל ועיריית טבריה לא עשו את כל המוטל עליהן כדי להבטיח את זכויות עובדי הקבלן. "השמירה" והארגונים שהצטרפו לדיון כידידי בית המשפט ביקשו לפסול את המכרז שקיימה העירייה, כיוון שההצעות שזכו בו הן גירעוניות ויובילו בהכרח לפגיעה בזכויות עובדים.

בסיכומים מטעם ידידי בית המשפט, שהוגשו בחודש מאי 2009, נטען כי לאחר שנתיים של התדיינות אנו עומדים עדיין באותה נקודת מוצא. החברה למשק וכלכלה ועיריית טבריה לא טענו וממילא לא הוכיחו, שקיימו את חובותיהן: הן לא דאגו לקבל מהמציעות פירוט של כל רכיבי ההצעות, לא בדקו, לא דנו ולא ווידאו, שההצעות הזוכות אינן הצעות הפסד, המובילות לקיפוח זכויות העובדים. המסקנה המתחייבת היא, שהרשויות המשיבות נהגו בחוסר סבירות קיצוני, הפרו כל נורמה והתחייבות שמוטלת עליהן כדי להבטיח את זכויות העובדים, ועל כן יש לפסול את החלטתן. ‏

עת"מ 520/07
העתירה

 

עת"מ 2241/07
בקשת הצטרפות כידידי בית המשפט
סיכומים מטעם ידידי בית המשפט

 

הודעות לעיתונות:
למנוע העסקת מאבטחים במוסדות חינוך על פי מכרז הפוגע קשות בזכויותיהם, מאי 2007

 

ע"ב 2883/07 י.ט. נגד שטרית ביניו חברה לניקוי חול ופיתוח בע"מ (מכרז לשירותי ניקיון)

האגודה וקו לעובד הגישו בבית הדין לעבודה בבאר-שבע בקשה להצטרף כידידי בית המשפט לתביעה של עובד ניקיון נגד הקבלן ונגד עיריית באר שבע. ייחודו של המכרז נשוא התיק הזה הוא, שהתמורה ששולמה לקבלן היתה לפי קילומטראז' של ניקיון ולא לפי שעות של עבודת (ועובדי) ניקיון. שיטה זו מהווה, ככל שאינה מכוונת, ניסיון להתחמק מהחובה לבדוק את ההצעות שהתקבלו – האם הן מכסות את כל העלויות של "השירות" לרבות עלות העסקת עובדים.

בבקשה אנו תומכים בדרישתו של העובד לחייב את העירייה, ביחד ולחוד עם הקבלן, בכל השכר והתנאים הסוציאלים שנשללו ממנו. בהמשך להלכות של בתי המשפט המנהליים, שפסלו מכרזי הפסד, אנו מבקשים לקבוע שכל "משתמשת בפועל", ורשות ציבורית בפרט, שהתקשרה עם קבלן על סמך הצעה גירעונית, ולחלופין – שלא וידאה שהקבלן משלם לעובדים את כל המגיע להם, תחשב למעסיקה ישירה של העובדים.

בקשת הצטרפות כידידי בית המשפט

 

 

עת"מ 520/07 נכתבה בסיוע מיטל שרון ועו"ד ד"ר עומר דקל. הסיכומים בעת"מ 2241/07 והבקשה בע"ב 2883/07 נכתבו בסיוע משכית בנדל.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות חברתיות,זכויות עובדים,עובדי קבלן

סגור לתגובות.