"חוק המשפחות" / "חוק השב"חים"

צילום: מיכאל ברנדיסצילום: מיכאל ברנדיס

פרק ד' (תעסוקה), סעיפים 8(3) ו-9 (תיקון חוק הכניסה לישראל וחוק הכניסה לישראל – סייג לתחולה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

עניינה של הצעת החוק בהטלת מגבלות על הסדרת מעמדם של מי שאינם יהודים בישראל. על פי ההצעה לא תתאפשר רכישת מעמד בישראל על ידי מי ששהו בישראל שלא כדין, אלא לאחר "תקופת צינון" בת מספר שנים מחוץ לישראל. האיסור על הסדרת מעמדו של שוהה שלא כדין יחול, על פי המוצע, גם על בני זוג של אזרחים ושל תושבים ישראלים; על הורים לקטינים ישראלים, תוך התעלמות מן הקשר המשפחתי ומטובתם של ילדים; על ילדים קטינים ועל הורים קשישים לאזרחים ולתושבים ישראלים; על מחוסרי אזרחות; על תושבים בדואים, ילידי הנגב, אשר מעמדם בישראל לא הוסדר מעולם; על מבקשי מקלט מדיני; על מהגרי עבודה; על קורבנות סחר בבני אדם; במקרים הומניטריים; ועוד ועוד. ההצעה סותרת מפורשות פסיקות של בג"ץ, שקבעו כי הדרישה כי בן זוג זר יעזוב את הארץ כתנאי להסדרת מעמדו אינה חוקתית.

סטאטוס: ההצעה הופרדה מחוק ההסדרים באוקטובר 2010 ונדונה בוועדת הפנים בדיונים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיונים בוועדה תמך היועץ המשפטי של הכנסת בעמדת ארגוני זכויות האדם בנוגע לאי-חוקתיותו של החוק. כרגע הצעת החוק מושהה.

עמדת האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד ומוקד סיוע לעובדים זרים, אוקטובר 2010

עמדת הארגונים, דצמבר 2010

פרוטוקול הדיון בוועדת הפנים מיום 3.1.11, בה מקריא היועץ המפשטי של הכנסת את חוות דעתו

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: אזרחות ותושבות,דמוקרטיה,הזכות לחיי משפחה,זכויות אזרחיות,יוזמות אנטי-דמוקרטיות,מבקשי מקלט ופליטים,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.