הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות)

ביטול ההתיישנות על גבייה מנהלית

תזכיר חוק ההתיישנות (תיקון מס' 6) (סייג לתחולת החוק על הליך גביה מנהלי), התשע"ו-2016

 

תזכיר החוק, שפורסם בסוף מאי 2016, מבקש לסייג את תחולתם של דיני ההתיישנות על הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים (גביה), ולהחיל על הליכים אלה את דיני השיהוי בלבד.

המשמעות היא שחוב לפי הליך מנהלי לעולם לא יתיישן והרשות תוכל לגבות אותו תמיד, אלא אם השתהתה בגבייה ( שיהוי הוא מונח מאד גמיש שנתון לפרשנות ותלוי נסיבות, לעומת התיישנות שהגדרתה בהקשר זה קשיחה וברורה – חלוף 7 שנים).

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לתזכיר החוק. לעמדתנו קיים חשש ממשי שהתזכיר יביא לפגיעה קשה בזכויות אדם, ובין היתר בזכות להליך הוגן, בזכות לקניין ובזכות לקיום בכבוד של בעלי החוב. התזכיר, אם יהיה לחוק, יעמיק את פערי הכוח שבין האדם הפרטי לבין הרשות בהליך גביה מנהלי לפי פקודת המסים (גביה), הליך שמלכתחילה מעניק לרשויות סמכויות קיצוניות ושיש בו פוטנציאל רב לפגיעה בזכויות היסוד של בעלי החוב.

התזכיר יאפשר לרשויות המנהליות ולחברות הגבייה הפרטיות לנצל לרעה את כוחן הרב למטרת ניפוח חובות; הוא יטיל נטל בלתי סביר על בעלי החוב לשמור ראיות על תשלום החוב למשך שנים רבות, דבר שיקשה בפרט על מי שהם מקרב אוכלוסיות מוחלשות; הוא יביא לחוסר ודאות באשר לדין שחל, שכן דינים שונים יחולו על עניינים זהים; והוא יוביל לריבוי תביעות נגד הרשות מצד בעלי חוב חזקים, בעוד שזכויותיהם של בעלי חוב מקרב אוכלוסיות פגיעות ירמסו.

תזכיר החוק, מאי 2016

הערות האגודה לתזכיר החוק, יוני 2016

 

קישורים:

על הליך הגבייה המנהלי לפי פקודת המסים (גביה) ועל פגיעתו בזכויות האדם ראו דוח האגודה: "חייבים לשנות – כיצד מדינת ישראל מדרדרת חייבים לעוני"

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),הזכות לקניין,זכויות חייבים

סגור לתגובות.