הזכות לחשמל

"פורום חשמל" לשרים: הפגשו עמנו בעניין ניתוקי חשמל לחייבים

פורום חשמל, שבו חברה האגודה לזכויות האזרח, פנה אתמול (10.6.2015) לכמה שרים, בבקשה לקיים עמם פגישה בעניין ניתוקי חשמל לצרכנים בשל חוב. בפניות מתוארים המצב הנוכחי, שבו היבטים שונים הנוגעים לניתוק או להגבלה של אספקת חשמל בשל חוב אינם מוסדרים כראוי, והפגיעה בזכות היסוד לחשמל הנגרמת בשל כך לאלפי בני אדם. "המצב הנוכחי, שבו אלפי משפחות מנותקות מאספקת זרם החשמל לביתן, ומאות אלפי משפחות מחוסרות אמצעים עומדות בפני איום ניתוק זרם החשמל, אינו יכול להמשיך", כותבים ארגוני הפורום.

להלן הפנייה לשרה לשוויון מגדרי, לשוויון המיעוטים ולקידום צעירים וותיקים. פניות דומות נשלחו לשר האוצר, לשר הכלכלה, לשר התשתיות והאנרגיה ולשר הרווחה.

 

פורום החשמל
שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני (תושבים פעילים בעיר חיפה • אגף הרווחה – עיריית חיפה • הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה) • רבנים למען זכויות האדם • האגודה לזכויות האזרח בישראל • הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב

 

10 ביוני 2015

 

לכבוד:  
ח"כ גילה גמליאל
שרה לשוויון מגדרי, לשוויון המיעוטים ולקידום צעירים וותיקים

 

שלום רב,

 

הנדון: קיום פגישה בנושא ניתוקי אספקת החשמל לאוכלוסיות מוחלשות

 

אנו פונים אליך בשם "פורום החשמל", בו חברים שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני (הכוללת את תושבי העיר חיפה, אגף הרווחה-עיריית חיפה והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה), רבנים למען זכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח בישראל והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב, ואשר פועל בשיתופי פעולה עם המרכז הארצי לשלטון מקומי.

"פורום החשמל" פועל לקדם את החשמל כזכות יסוד במדינת ישראל, מתוך אמונה שכל אדם, בלא תלות בשכבה הסוציו אקונומית אליה הוא משתייך, יהיה זכאי לאספקה של חשמל לצרכיו בסיסיים ולקיום בכבוד. להשגת מטרה זו, פורום חשמל פועל במישור הציבורי והמשפטי למען שינוי יסודי של מדיניות הממשלה במשק החשמל. בין היתר, הפורום פועל למען איסור ניתוקי חשמל לצרכנים בשל חוב, הרחבת מעגל הזכאים להנחות, שינוי דרכי הגבייה של חובות חשמל, וגיבוש כללים לחיבור צרכנים בעלי חוב לאספקת חשמל מופחתת במקום ניתוק מהחשמל.

בעבר, הבעת תמיכה באמצעות הנחת הצעת חוק, באיסור ניתוק חשמל לצרכנים בעקבות חוב מטעמים סוציאליים או רפואיים.[1] אנו פונים אלייך בשל תפקידך כשרה לשוויון מגדרי, לשוויון המיעוטים ולקידום צעירים וותיקים ועל רקע תמיכתך בנושאים בהם "פורום החשמל" עוסק, בבקשה לקיים עמך פגישה בנושא ניתוקי אספקת זרם החשמל לאוכלוסיות מוחלשות. להלן חומר רקע לפגישה:

1. חשמל הוא מצרך בסיסי הנדרש לשם קיום אנושי בכבוד ובבריאות, ובמקרים של מצב רפואי מיוחד או מזג אויר קיצוני הוא אף תנאי לחיים. בשנה האחרונה קבע בית משפט השלום בחיפה, כי במדינה מודרנית החשמל, בדומה למים, הוא זכות יסוד, וכי חיים ללא אספקת חשמל פוגעים בזכותו של האדם לכבוד.[2] גם המשפט הבינלאומי קובע כי אספקת שירותי חשמל היא תנאי למימוש הזכות לבריאות והזכות לחיים.[3] על כן ראוי להבטיח שכל אדם, בלא תלות במצבו הכלכלי, יהא זכאי לאספקה של חשמל שתספיק לצרכיו הבסיסיים.

2. כיום, היבטים שונים הנוגעים לניתוק או להגבלה של אספקת חשמל בשל חוב אינם מוסדרים כראוי:

2.1.  אמות המידה שקבעה רשות החשמל והתקנות שהתקין שר התשתיות בעניין הפסקה או הגבלה של אספקת החשמל לחייבים[4] אינן מספקות: הן טכניות, מתייחסות ללוח הזמנים ולפרוצדורת ההתראה לפני ניתוק, ומתעלמות מהיבטים מהותיים שיש להם השפעה על זכויות החייבים, בפרט אלה המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, כגון אופן הפעלת שיקול הדעת בהחלטה על הגבלה או על ניתוק, אופן הטיפול במקרים חריגים וסייגים להגבלה או לניתוק החשמל.

2.2.  חברת החשמל מצידה מנתקת ומגבילה אספקת חשמל לחייבים תוך שהיא מפעילה שיקול דעת עצמאי באופן בלתי מספק, על בסיס הנחיות פנימיות שגיבשה ואינן מפורסמות לציבור או לגורמי הרווחה, כאשר חלק מתוכנן אף חסוי לשיטתה.[5]

2.3.  הנוהל, שנחשף בעקבות פנייה של האגודה לזכויות האזרח לפי חוק חופש המידע,[6] הוא חלקי ולאקוני, וההגדרות בו עמומות וכלליות.[7]

2.4.  בנוהל, ישנן אוכלוסיות המוגדרות ככאלה שעבורן חשמל הוא צורך חיוני, אך לא ברור מהו אופן הפעלת שיקול הדעת, אם בכלל, באשר לניתוק זרם החשמל לביתן שכן הנוהל שהגיע לידינו מושחר.[8]

2.5.  יתרה מזאת, אין לחברת החשמל כל מנגנון של שיקול דעת לגבי ניתוק או צמצום אספקת חשמל לאוכלוסיות שאינן מנויות מפורשות בנוהל ככאלה שחשמל עוברן הוא צורך חיוני, כדוגמת קשישים, משפחות עם ילדים או אנשים עם מוגבלויות, שעשויים להיות זקוקים לחשמל במידה רבה ובדומה לאוכלוסיות המוגדרות בנוהל.

2.6.  חברת החשמל משתמשת במונה תשלום מראש (מת"מ) כאמצעי אגרסיבי לגביית חובות כך שברגע שהותקן המת"מ, מקוזז באופן אוטומטי בין 40% ל- 60% מהסכום שמוטען בו לטובת חוב העבר. פרקטיקה זו מתבצעת שלא בסמכות וגורמת לכך שמידי חודש מוצאים את עצמם צרכני חשמל רבים בשרשרת ניתוקי חשמל בלתי נגמרת.

3. על פי עמדתה הרשמית של חברת החשמל, ניתוק חשמל ללקוח הוא השלב האחרון באכיפת הגבייה, לאחר שבוצעו פעולות רבות כגון מתן תזכורות על החוב, פניות לחייבים, ניסיונות להגעה להסדרי תשלום, פריסת חובות והתקנת מונה תשלום מראש או נתיך מוקטן.[9] עוד מצהירה החברה כי היא מבחינה בין "סרבני" תשלום קבועים ללקוחות הנתונים בקשיים כלכליים, וכי אינה מבצעת ניתוקים במזג אוויר חריג, בחגים ועוד.[10] ובכל זאת, בכל שנה עדיין מבוצעות עשרות אלפי פעולות ניתוק לצרכנים פרטיים.[11] מפניות שהגיעו אלינו עולה כי ישנם מקרים שבהם מנותקת אספקת החשמל – בין אם במעשה אקטיבי ובין אם באמצעות התקנת מונה לתשלום מראש – לבתיהם של אנשים מאוכלוסיות מוחלשות ו/או במצב רפואי המחייב כי יהיו מחוברים לחשמל.

4. במהלך הכנסת הקודמת פנינו לשר לתשתיות בנושא זה, וכן לועדת הכלכלה בבקשה לקיים פגישה על הנושא אולם הדבר לא יצא לפועל. כן פנינו ביולי 2014 לרשות החשמל בבקשה להסדרת אמות מידה חדשות בנוגע להגבלה או לניתוק של אספקת החשמל בשל חוב כך שיעמדו בכללי המשפט הציבורי (כל תחלופת המכתבים בנושא נמצאת באתר האגודה). לשיטת רשות החשמל, "יש לפעול ביצירתיות וברגישות לאפשר קיומם בכבוד של צרכנים בכלל, ובפרט אלו הנמנים על אוכלוסיות מוחלשות, באופן שיאפשר להם לשלם בעד השירותים שהם צורכים; ניתן לעשות כן באמצעות שירותי אשראי, ריביות מתאימות ואף התייחסות פרטנית למקרה במסגרת טיפול בתלונה אך בוודאי שאין ליצור מצב מקדים ורוחבי של חסינות לניתוק שאז ברי כי יהיה על הצרכנים האחרים לממן את החוב שנצבר וממשיך, דבר השומט את אסור הסבסוד הצולב הקבוע בחוק."[12]

5. לעמדתנו, בהעדר הסדרה מהותית של ניתוקי חשמל ודרכי גביית חובות, הופך האמצעי הקיצוני והפוגעני של ניתוק אספקת החשמל לכלי אכיפה פסול ועונשי. הפסקה מלאה של אספקת זרם החשמל, בהיותו אמצעי למימוש זכויות היסוד לקיום בכבוד, לחיים ולבריאות הינה פעולה אסורה, וכך גם צמצום אספקתו אסור במקרים מסוימים. לפיכך על המחוקק ועל רשות החשמל לאסור על חברת החשמל לבצע פעולות ניתוק כאמצעי לגביית חובות, ולכל הפחות לחייב את תיקון אמות המידה המסדירות את הניתוקים.

6. המצב הנוכחי, שבו אלפי משפחות מנותקות מאספקת זרם החשמל לביתן ומאות אלפי משפחות מחוסרות אמצעים עומדות בפני איום ניתוק זרם החשמל, אינו יכול להמשיך. אנו קוראים לך, כיו"ר ועדת הכלכלה, לקיים דיון דחוף בנושא, בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים, על מנת להניע מהלך של מניעת ניתוקי החשמל לאוכלוסיות מוחלשות ופגיעות.

 

בכבוד רב ובברכה,

בשם פורום החשמל,

עו"ד דבי גילד-חיו
מקדמת מדיניות וחקיקה
האגודה לזכויות האזרח

 

[1] צבי זרחיה "הצעת חוק: במקרה של ניתוק חשמל כתוצאה מחוב – לא יבוצע ניתוק טוטאלי" TheMarker 16.2.2014)

[2] תא (חי') 19120-03-14‏ ‏ יצחק יליזרוב נ' חברת החשמל לישראל בע"מ; ת"א  13054-11-13 אבו גבל נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (החלטה מיום 10.3.2014, [5.2.2014] השופטת חנה לפין הראל)

[3] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -1966; The Right to Adequate housing (Art. 11.1),13/12/1991, CESCR General Comment 4.

[4] הסמכות לנתק חשמל מוקנית לחברת החשמל בחוק משק החשמל תשנ"ז-1996, סעיף 17(ד) וסעיף 63; ראו גם: תקנות משק החשמל (כללים, תנאים ומקרים להפסקת אספקת החשמל תשס"ג – 2003), סעיפים 3-7, ואמות המידה שקבעה רשות החשמל, 2014, סעיפים 21(ז) ו-24(ב)/

[5] בתגובת חברת החשמל לטיוטת דו"ח שנתי של האגודה מיום מיום 13.11.2014 נטען כי "לבקשת האגודה, חברת החשמל […] העבירה לידיה נהלים המתייחסים לאכיפת הגביה […] חברת החשמל השחירה פרטים ספציפים מעטים בנהלים העוסקים במדרג הסמכויות והסכומים, וזאת בהתאם לזכותה על פי הדין ומחויבותה להגן על האפשרות לפעול באופן אפקטיבי לאכיפת הגביה."

[6] בקשה מיום 16.12.2013, תשובה מיום 3.4.2014, בקשת הבהרה מיום 15.5.2014.

[7] נוהל 05-03-07 אכיפת הגבייה – הודעה לפני/על ניתוק חשמל.

[8] בנוהל מצוין כי אוכלוסיות שעבורן חשמל הוא צורך חיוני הן מי שידוע שמשתמש ב"מכשיר מציל חיים כגון דיאליזה, מכונת הנשמה וכו" (כך במקור) ו- "ניצול שואה, וטרן". אך לא ברור מהנוהל מה ההשלכה של הגדרת צרכן ככזה מבחינת חברת החשמל.

[9] תגובת חברת החשמל לטיוטת הדוח השנתי, מיום 13.11.2014.

[10] חברת החשמל לישראל בע"מ, הביקורת הפנימית, נציבות תלונות הציבור, הדו"ח השנתי של נציב תלונות הציבור לשנת 2012, בעמ' 20.

[11] לפי נתונים נוספים שנמסרו לנו מחברת החשמל (במייל מ-19.11.2014), מתוך כ-2.3 מיליון צרכניים ביתיים, כ-270,000 נמצאים בחוב וניתן לשיטת חברת החשמל לנתקם. מתוכם, במהלך 12 החודשים האחרונים נותקו כ-54,000, שהם על פי חישובנו כ-2.3% מכלל הצרכנים הביתיים וכ-20% מהחייבים.

[12] מכתב הרשות מיום 7.10.2014.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחשמל,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.