חופש העיון בגנזך המדינה: הנחיות פנימיות

הנחיות פנימיות: קריטריונים לדיון בבקשה לקבלת מעמד "חוקר מורשה" וכללים לחשיפת חומר מוגבל

בעתירת גורנברג דרשנו, בין היתר, שארכיון צה"ל יפרסם את הנהלים המסדירים דיון בבקשה של "חוקר מורשה" ואת הכללים לחשיפת חומר ארכיוני מוגבל (ראו סעיפים 29-39 ו-98-102 לעתירה). לקראת הגשת התגובה הראשונה לעתירה פרסם משרד הביטחון כללים ל"חוקר מורשה" (ראו סעיף 5 לתגובת המדינה 31.5.2005). ההוראה פורסמה גם באתר ארכיון צה"ל: הוראת משרד הביטחון מס' 59.140 – טיפול בבקשת חוקר מורשה לעיון בחומר ארכיוני מוגבל. מאז עברו הכללים שינויים.

בחודש יוני 2008 תוקנה ההוראה ו"הוועדה המשרדית", שדנה בבקשות, הפכה מוועדה ממליצה (שהמלצותיה מועברות לאישור שר הביטחון) לוועדה מחליטה. המשנה ליועץ המשפטי למשרד הביטחון, שהיה יו"ר הוועדה, הוצא ממנה ואת מקומו תפס ראש אגף מלמ"ב (סעיף 10 לכללים). תיקון קוסמטי מעניין נעשה בסעיף 15 המונה את ארבעת הסמכויות של הוועדה: הסמכות לדחות את הבקשה לביצוע מחקר הפכה להיות אחרונה (וראו סעיפים 22 ו-23 שמקומם הוחלף). לא ברור מה ערכם של השינויים הקוסמטיים כאשר ראש אגף מלמ"ב הוא שעומד בראש הוועדה המחליטה איזה מחקר לאשר ואיזה לא.

בחודש נובמבר 2008 שוב תוקנה ההוראה. ראשית שונה שוב הרכב הוועדה: נציג היועץ המשפטי במשרד הביטחון הוחזר לוועדה. במקום נציג מלמ"ב תכהן בתפקיד היו"ר מנהלת ארכיון צה"ל.

תיקון נוסף שהוכנס: לרשימת השיקולים שעל ועדת חוקר מורשה לשקול נוסף השיקול של: "כוח האדם העומד לרשות הארכיון, לצרכי חשיפת החומר המבוקר לפני העמדתו לרשות החוקר" (סעיף 16(ג). נזכור שמצוקת כוח האדם הנוראה בארכיון צה"ל – ועקב כך הפיגור הקשה בחשיפת מסמכים והעמדתם לעיון הציבור – כל אלה הם באחריות ארכיון צה"ל ומשרד הביטחון, שחופש העיון אינו עומד בראש מעייניו (ראו בסע' 4 כאן).

סעיף חדש (17א) קובע, ש"הוועדה תקבע קריטריונים לבחינת ההיבטים המפורטים בסעיף 16 לעיל." אנו מצפים לפרסום הקריטריונים הללו. סעיף חדש זה בא במקום סעיף 17 שנמחק, בהמשך להחלטה להפוך את הוועדה ל"מחליטה" במקום "ממליצה" (לפני התיקון של יוני 08 היתה ההמלצה עולה לאישור שר הביטחון, אבל, כאמור, עתה החלטתה של הוועדה היא סופית).

כללים לחשיפת חומר מוגבל צורפו להודעות שהגישה המדינה לבג"צ ביום 29.3.2007("קריטריונים לחשיפת חומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל המופקד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון" ראו בחמשת העמודים האחרונים להודעות). כללים אלה לא פורסמו עדיין על ידי המדינה, ואנו דרשנו שהם יעברו את הפרוצדורה המתחייבת מהתקנות ויאושרו על ידי גנז המדינה (ראו סעיף 34 להודעה לבג"צ מיום 13.12.2007) בעקבות זאת הוגשו הקריטריונים גם לאישור גנז והמדינה הגישה לבג"צ את אישורו.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש המידע

סגור לתגובות.