התקנות בעניין העברת מידע ממרשם האוכלוסין עדיין לא פורסמו

ב-10.5.2004 ניתן פסק דין בעתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין העברת מידע ממרשם האוכלוסין (ראו הודעה). בפסק הדין נקבע, בין היתר, שהעברת מידע ממרשם האוכלוסין לבנקים ולגורמים פרטיים מהווה פגיעה בפרטיות. כיוון שמדובר בפגיעה בזכות יסוד חוקתית אין לבצעה אלא על פי חוק של הכנסת. בהתאם לזאת, חוקקה הכנסת תיקון לחוק מרשם האוכלוסין (ראו הודעה על דיון בוועדת החוקה), שהסדיר את התנאים להעברת מידע לגורמים פרטיים והתנה את ההעברה בהתקנת תקנות. בחודש אוקטובר 2007 קיימה ועדת הפנים של הכנסת דיון בתקנות ואישרה אותן, ואולם בבדיקה שערכה האגודה הסתבר, שהתקנות לא פורסמו מעולם ואף לא קיים נוהל של משרד הפנים שמסדיר את הסוגיה. בעקבות זאת פנתה האגודה למשרד הפנים בנובמבר 2008 וציינה, כי בהעדר תקנות על מ?נהל האוכלוסין למלא אחר פסיקת בג"ץ ולחדול מהעברת מידע לגופים הפרטיים, שקיבלו ממנו מידע בעבר.

24 בנובמבר 2008

לכבוד
עו"ד יהודה זמרת
היועץ המשפטי
משרד הפנים
רחוב קפלן 2
ירושלים

שלום רב,

הנדון: תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ז-2007

אני פונה אליך בעניין העברת מידע ממרשם האוכלוסין לגופים פרטיים הפועלים מכוח חיקוק.

כזכור, בפסק דינו של בית המשפט העליון [בג"צ 8070/98 האגודה לזכויות האזרח נ' משרד הפנים (2004)], הותנה המשך העברת מידע לגופים פרטיים, בהסדר חוקי. בעקבות זאת תוקן חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, (תיקון מס' 11). בתיקון זה נקבע, כי העברת המידע תתבצע בהתאם להוראות שיקבע שר הפנים בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים של הכנסת (סעיף 29א (ז) לחוק). עוד נקבע, כי התקנות האמורות יוגשו לאישור ועדת הפנים בתוך שישה חודשים מיום כניסתו של החוק לתוקף, וכי עד שיכנסו לתוקף יוכל שר הפנים להמשיך להעביר מידע לגוף שקיבלם לפני תחילתו של התיקון (סעיף 2 לתיקון מס' 11 הנ"ל).

בהתאם לזאת ניסח שר הפנים תקנות, שקיבלו את הסכמת שר המשפטים ואושרו על ידי ועדת הפנים של הכנסת בישיבתה מיום 30.10.2007. הטפסים בתוספת לתקנות המוצעות לא נדונו בוועדה, אך הנחת העבודה הייתה שהם יהוו חלק מההנחיות הפנימיות המשלימות את התקנות, ולחלופין שהן יוגשו בהמשך לאישור הוועדה.

בבדיקה שערכתי לאחרונה למדתי לדעת, שעד עצם היום התקנות לא פורסמו ברשומות.

על מנת להשלים את התמונה אציין, כי לא מצאתי גם הנחיות פנימיות, שמסדירות את העברות המידע שבנדון, בתוך בנהלי מנהל האוכלוסין, המפורסמים באתר האינטרנט של משרדכם.

ודוק, על פי הוראת המחוקק (בתיקון מס' 11) כניסתן לתוקף של התקנות היא מהלך משלים והכרחי, שבלעדיו לא ניתן לפעול בהתאם להסדר החוקי החדש שנקבע בתיקון. בהעדר תקנות, ובתום התקופה שקצב המחוקק לאישורן (6 חודשים), על מנהל האוכלוסין למלא אחר פסיקת בג"צ ולחדול מהעברת מידע לגופים הפרטיים, שקיבלו ממנו מידע לפני כניסתו לתוקף של התיקון, ולא כל שכן, הוא מנוע מלהעביר מידע לגופים פרטיים חדשים, ככל שנוספו כאלה לאחר חקיקת התיקון.

אודה לך אם תוציא הנחיה ברוח זו למנהל האוכלוסין, ולחלופין אם תורה על פרסום מיידי של התקנות, כפי שאלו אושרו על ידי ועדת הפנים של הכנסת, ועל הכללת הטפסים, שנלוו לטיוטת התקנות, בקובץ ההנחיות הפנימיות של מנהל האוכלוסין.

עוד אבקשך להורות על פרסום ההנחיות הפנימיות, שלפיהן מעביר מנהל האוכלוסין מידע לגופים פרטיים, ועל פרסום רשימה של גופים אלה (כמצוות ס"ק 29א(ח) לחוק).

בכבוד רב ובברכה,
אבנר פינצ'וק, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.