מחסור בפסיכולוגים במערכת החינוך בירושלים המזרחית

21 ביולי 2011

 

לכבוד
מר דני בר גיורא
מנהל מנח"י
באמצעות פקס 6296266

 

הנדון: מחסור בפסיכולוגים במערכת החינוך בירושלים המזרחית


1. על פי בירורים שערכה  בעבר האגודה לזכויות האזרח מול מנח"י, נכון לדצמבר 2007 פעלו במזרח העיר 16 פסיכולוגים בהיקף של 14.5 משרות. כפי שנמסר לנו עוד אז, התקנים שהועמדו באותה עת לרשות מנח"י היו 93 בסה"כ, מתוכם 32 לרשות המגזר החרדי, 39 לרשות מערב העיר, והיתרה – 22 תקנים, לרשות מזרח העיר. ככל הידוע לנו, גם התקנים הקיימים, המעטים יחסית, לא אוישו לחלוטין, ונומקו בעבר בקושי במציאת פסיכולוגים ערבים שיעבדו במזרח ירושלים.

 

2. על פי תחשיב התקן הידוע לנו ממשרד החינוך, נדמה כי מספר הפסיכולוגים במזרח העיר צריך היה להיות גבוה הרבה יותר, ובוודאי תוך השוואה מספרית גסה של מספר התלמידים בחינוך הערבי הרשמי במזרח ירושלים לעומת זה שבמגזר היהודי הרשמי. על פי השוואה גסה זו, לאור היחס בין מספרם של התלמידים בחינוך הערבי הרשמי (העומד על כ-42,000 תלמידים), לבין מספר התלמידים במגזר היהודי הרשמי (העומד על כ- 58,360 תלמידים), צריכים היו לפעול במזרח העיר לכל הפחות 28 פסיכולוגים ולא כאמור.

 

3. החוסר הקיים במספר משרות הפסיכולוגים המאוישות בפועל במזרח ירושלים, לעומת מערבה, מפר את זכויותיהם של תלמידי מזרח ירושלים לזכויות חוקתיות רבות, ובבסיסן הזכות לשוויון, הזכות לחינוך, והזכות לשוויון בחינוך. כפי שנפסק זה מכבר:

"הפליה בחינוך פוגעת בערכים הבסיסיים שהזכות לחינוך נועדה להגשים. היא פוגעת פגיעה קשה בפרט. היא פוגעת ביעדים שהחינוך אמור להגשים בהיבט החברתי הכללי. ההפליה בחינוך עלולה להנציח תחושות של נחיתות והשפלה בתהליך גיבוש אישיותם של הילדים, ולתת אותותיה בבגרותם; היא עלולה לפתח ניכור ודיסהרמוניה בין מגזריה השונים של החברה… אכן, "הפגיעה בשוויון קשה היא תמיד. היא קשה שבעתיים שעה שהיא פוגעת בזכות לחינוך""

כמובא בפס' 31 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה בבג"צ 5373/08 אבו לבדה ואח' נ' שרת החינוך ואח'.

 

4. נוסיף ונאמר כי מצבה של מערכת החינוך במזרח ירושלים, על הזנחתה הפיזית והמהותית, לצד הרקע הסוציו- אקונומי הקשה ממנו מגיעים רבים מהתלמידים צריכים היו דווקא להצדיק אפליה מתקנת שתוביל לאיושן של משרות אלו אף ביחס גבוה מזה הנדרש על פי יחס התלמידים בלבד, ולא כמתואר.

 

5. נוסיף עוד כי לא תוכל להישמע הטענה כי הזכויות החוקתיות האמורות יכולות לסגת בפני טענה של מחסור בפועל בפסיכולוגים ערבים. זכויות חוקתיות אלו מטילות על משרד החינוך ועל מנח"י לפעול באורח נמרץ ויצירתי למציאת הפתרונות אשר יובילו להשוואת תנאי החינוך כנדרש ולהפסקתה לאלתר של האפליה הקיימת.

 

6. ככל שלא חל שינוי קיצוני במספר הפסיכולוגים הפועל בירושלים המזרחית גם היום, כך שמוסיף הפער בין התקן ובין זה הנובע מחסר באיוש להתקיים, נבקשך לפעול בהקדם להשוואת המשרות האמורות כנדרש. לאור חשיבות הנושא, נודה לתשובתך עוד בטרם תחל שנת הלימודים הקרובה, ובהתאם נכלכל המשך צעדינו.

 

בכבוד רב,

 

אשרת מימון, עו"ד                                                                            נסרין עליאן, עו"ד

עיר עמים                                                                                    האגודה לזכויות האזרח

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.