מחסור גדול ביועצים חינוכיים בירושלים המזרחית

27 ביולי 2011

 

לכבוד
מר גדעון סער
שר החינוך
באמצעות פקס 5602246

 

הנדון: מחסור גדול ואפליה במספר יועצים חינוכיים – מערכת החינוך בירושלים המזרחית


1. מבירורים שערכה האגודה לזכויות האזרח בשנים האחרונות, עולה פער עצום בין מספרם של היועצים החינוכיים הפועלים במזרח העיר לעומת מספרם של אלו הפועלים במערב העיר.

 

2. על פי תשובת גב' שדמי, מנהלת אגף א' שפ"י במשרד החינוך מיום 11/3/2008, בעוד שבמערב העיר היו 257 יועצים חינוכיים בכל רובדי הגיל במשרות חלקיות, במזרח העיר היו 12 יועצים חינוכיים בלבד בכל רובדי הגיל, במשרות חלקיות בלבד. יותר מפי 21(!). זאת כאשר מספרם של התלמידים במגזר היהודי עומד על כ- 58,360 תלמידים, לעומת מספרם בחינוך הערבי הרשמי במזרח ירושלים העומד על כ-42,000 תלמידים, כלומר פחות מפי 1.4.

פער זה אף גדל, אם ניקח בחשבון גם את התלמידים הערבים הלומדים אמנם בחינוך המוכר שאינו רשמי במזרח ירושלים, אך זאת רק על רקע מחדל הרשויות בקיומה של מערכת רשמית ראויה ומספקת (ר' למשל בג"צ 5373/08 אבו לבדה ואח' נ' שרת החינוך ואח', מיום 6/2/11).

 

3. אף אם, כפי שתואר במכתבה של גב' שדמי, הייעוץ החינוכי במערכת החינוך אינו נהנה מתקנים מוגדרים, אנו מתקשים לשער כי קיימת כל הצדקה גם בהעדרם של תקנים לפער כה גדול . מכאן פנייתנו הדחופה אליך.

 

4. פער עצום זה במספר היועצים המקצועיים בין מזרח ירושלים לבין מערבה מפר את זכויותיהם של תלמידי מזרח ירושלים לזכויות חוקתיות רבות, ובבסיסן הזכות לשוויון, הזכות לחינוך, והזכות לשוויון בחינוך. כפי שנפסק זה מכבר:

"הפליה בחינוך פוגעת בערכים הבסיסיים שהזכות לחינוך נועדה להגשים. היא פוגעת פגיעה קשה בפרט. היא פוגעת ביעדים שהחינוך אמור להגשים בהיבט החברתי הכללי. ההפליה בחינוך עלולה להנציח תחושות של נחיתות והשפלה בתהליך גיבוש אישיותם של הילדים, ולתת אותותיה בבגרותם; היא עלולה לפתח ניכור ודיסהרמוניה בין מגזריה השונים של החברה… אכן, "הפגיעה בשוויון קשה היא תמיד. היא קשה שבעתיים שעה שהיא פוגעת בזכות לחינוך""

כמובא בפס' 31 לפסק דינה של השופטת פרוקציה בבג"צ 5373/08 אבו לבדה ואח' נ' שרת החינוך ואח'.

 

5. נאמר עוד כי מנגד לאמור, מצבה של מערכת החינוך במזרח ירושלים, על הזנחתה הפיזית והמהותית, לצד הרקע הסוציו- אקונומי הקשה ממנו מגיעים רבים מהתלמידים צריכים היו דווקא להצדיק אפליה מתקנת שתוביל למספר גדול אף יותר של יועצים חינוכיים, גם ביחס גבוה מזה הנדרש על פי יחס התלמידים בלבד. ולא כמתואר. ובכל מקרה, ברור כי לא תיתכן כל הצדקה לקיומו של פער עצום כאמור במספרם של גורמים מקצועיים חיוניים כל כך במערכת החינוך, אשר מהות תפקידם, כמתואר באתר אגף שפ"י במשרד החינוך, היא "לסייע לתלמיד כפרט ולבית הספר כמערכת חברתית ארגונית".

 

6. לפיכך, נבקשך לפעול בהקדם לתיקון הפער העצום במספרם של היועצים החינוכיים הפועלים במזרח ירושלים ולמניעת המשך הפגיעה בזכויותיהם החוקתיות של התלמידים במזרח ירושלים, בטרם נשקול המשך צעדינו.

 

בכבוד רב,

 

אשרת מימון, עו"ד                                             נסרין עליאן, עו"ד

עמותת עיר עמים                                         האגודה לזכויות האזרח

 

 

תשובת משרד החינוך, אוגוסט 2011

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.