זכויות תושבי ירושלים המזרחית

שלילת מעמד מתושבי ירושלים המזרחית

תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' … ), התשע"ח -2018

 

בחודש ספטמבר פסק בג"ץ בעניין שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בגין הפרת אמונים משום חברותם בפרלמנט הפלסטיני. נפסק, שלשר הפנים אין סמכות בחוק לשלול את תושבותם של חברי הפרלמנט הפלסטיני בעילה של הפרת אמונים, והפסיקה עוכבה למשך חצי שנה על מנת לאפשר לממשלה ולכנסת לחוקק חוק מתאים אם ירצו בכך. על רקע זה פרסמה הממשלה תזכיר חוק.

הנוסח המקורי של הצעת החוק ביקש להסמיך את שר הפנים לשלול מבעלי רישיון לישיבת קבע את מעמדם גם בעילות אחרות מלבד הפרת אמונים – כאשר המעמד התקבל על יסוד פרטים כוזבים (גם אם חלפו שנים ארוכות); וכאשר אדם עבר עבירה של פשע, אף אם לא הורשע בה. עילות אלה בוטלו במהלך הדיונים בהצעת החוק, והיא צומצמה לביטול תושבות מטעמים של הפרת אמונים בלבד.

לעמדת האגודה, הצעת החוק אינה חוקתית, ועומדת בניגוד להוראות הדין הבינלאומי ביחס למעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית. מדובר באוכלוסייה בעלת מעמד ייחודי שמעולם לא נדרשה, ואף לא ניתן לכפות עליה, חובת אמונים. לפיכך, ברי שאף אי אפשר לשלול את מעמדה בתואנה של הפרת אמונים. בעיה נוספת היא כי ההליך כולו יתנהל על פי יוזמותיו ושיקול דעתו של גורם פוליטי, שר הפנים, וככל שהאדם שמעמדו נשלל מבקש להשיג על כך, עליו לנקוט מיוזמתו ועל חשבונו הליכים, והללו יתנהלו תוך גריעת הזכויות הדיוניות שניתנות בדרך כלל לעותר.

רישיון לישיבת קבע מקפל בתוכו אגד רחב של זכויות: הזכות לשהות באופן קבוע, מימוש הזכות לחיי משפחה, חופש התנועה, הזכות לעבוד, גישה לשירותי בריאות, רווחה וחינוך, הזכות להחזיק בקניין ולממשו והזכות להשתתף בבחירות המוניציפאליות. לעמדתנו אין לאפשר לשר לבטל את תושבות הקבע של אדם בהחלטה מינהלית, וזאת בהתעלם ממשך ישיבתו בארץ ומנסיבות קבלת תושבות הקבע.

סטטוס: התיקון לחוק עבר בקריאה שנייה-שלישית ביום 7.3.2018.

תזכיר החוק

דף החקיקה באתר הכנסת

הערות המוקד להגנת הפרט, מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לתזכיר החוק, פברואר 2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית,תושבות ומעמד

סגור לתגובות.