הזכות למים

להימנע מניתוקי מים לחייבים עד לקביעת כללים בנושא

אילוסטרציהPhoto by Ladyheart at Morguefule.com

האגודה לזכויות האזרח פנתה לרשות המים בבקשה להורות לתאגידי המים להימנע מניתוקי מים לחייבים עד אשר יקבעו כללים בנושא. רשות המים כבר כתבה טיוטת כללים לניתוקי מים (שאינה מכבדת את הזכות למים), אך ועדת הכלכלה טרם אישרה את הכללים, ובינתיים ממשיכים תאגידי המים לנתק חייבים ללא הסמכה בחוק.

להלן הפנייה. עוד בנושא:

 

23 בדצמבר, 2012

 

לכבוד
מר אלכסנדר קושניר
מנכ"ל ויו"ר המועצה
הרשות הממשלתית למים ולביוב
בפקס: 03-6369750

 

שלום רב,

 

הנדון: הפסקת ניתוקי מים לצרכנים עד לקביעת כללים בנושא

 

1. אנו פונים אליך בבקשה כי תורה לאלתר לכל תאגידי המים והביוב להפסיק לנתק מים לצרכנים עד שייקבעו הכללים שיחולו על התאגידים בעניין הפסקה או צמצום של מתן שירותי מים. כפי שיפורט להלן, המצב המתמשך שבו מנותקים מדי חודש אלפי תושבים מאספקת מים אינו חוקי, ועל כן, עד אשר יוסדר מצב זה מן הדין הוא שיופסקו באופן זמני כל ניתוקי המים, שנעשים כיום ללא סמכות וללא בסיס חוקי.

2. טיוטת כללי תאגידי מים וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי מים וביוב), התשע"ב-2012 (להלן: "טיוטת הכללים") הונחה על שולחן ועדת הכלכלה על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "רשות המים"), בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן: "החוק"). טיוטת הכללים אמורה היתה לידון בוועדה ביום 17 באוקטובר 2012. למרבה הצער הדיון לא התקיים, ונראה כי הוא לא ייערך כלל במושב זה של הכנסת. משמעות הדברים היא כי טיוטת הכללים לא תאושר בחודשים הבאים – עד לאחר קיום הבחירות ומינוי ועדת כלכלה חדשה.

3. לפיכך כיום לא קיימים כללים, על פיהם אמורים תאגידי המים לנהוג ביחס לחייבים. בהעדר כללים כאלה, ניתוק או צמצום אספקת מים אסורים, כפי שנקבע מפורשות בסעיף 39 לחוק. כפי שניתן לראות מנוסח הסעיף הברור, תאגידי המים לא רשאים לנתק או לצמצם אספקת מים, אלא על פי כללים שייקבעו לפי סעיף 146:

39. (א) חברה תנקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לה בעבור השירותים שהיא מספקת וכן הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53, ואולם היא לא תהיה רשאית להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב לצרכן שלא שילם את התשלומים שנדרשו ממנו כדין, אלא על פי כללים שייקבעו לפי סעיף 146 (ההדגשה אינה במקור).

4. סעיף 146 לחוק קבע, כי ועדת הכלכלה של הכנסת תאשר "את המקרים והתנאים שבהם רשאית חברה להפסיק או לצמצם מתן שירותי מים וביוב לצרכן או למקרקעין", לאחר שאלו אושרו על ידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "מועצת הרשות"). הוראה זו נחקקה בשנת 2001, והסמכות לקביעת הכללים הועברה משר הפנים למועצת הרשות בתיקון לחוק משנת 2006. למרות זאת, עד כה השתהתה רשות המים בקביעתם. משמעות הדברים היא כי תאגידי המים פועלים כעת בתחום צמצום וניתוק המים ללא בסיס חוקי, ועל כן הם למעשה עוברים על החוק.

5. בעבר (החל מפברואר 2012) פנינו אליכם והתרענו על מצב זה. מעבר לתשובה לא פורמלית על כך שהכללים בעבודה, טען מנהל הרשות בפועל, מר עודד פיקסלר, במכתבו מיום 17.3.11 כי תאגידי המים והביוב פעלו מאז הקמתם בהתאם לנוהל משרד הפנים בעניין הפעלת הסמכות לנתק מים (להלן: "הנוהל"). נוהל זה, חל על אגפי המים והביוב ברשויות המקומיות, ובין היתר, מחייב אותם להתייחס למצבו הסוציאלי של החייב ולהתייעץ לשם כך עם לשכות הרווחה ברשויות המקומיות. כך, למשל, קובע סעיף 8 לנוהל:

8. שוכנעה רשות מקומית שהצרכן כאמור בסעיף 6 לעיל לוקה במצוקה אישית קשה ביותר על רקע נסיבות חריגות ומיוחדות רשאית היא שלא לנתק מים בגין חוב עבור צריכת מים.
לא תעשה הרשות שימוש בסמכותה שלא לנתק מים במקרים חריגים וקשים מסוג זה אלא אם התקיימו התנאים הבאים:
1. התקבלה חוות דעת של לשכת הרווחה ברשות המקומית בדבר מצבו החריג והמיוחד ובדבר מצוקתו הקשה.
2. הרשות שוכנעה שהצורך אינו מנצל לרעה אפשרות זו ועושה כל מאמץ להסדיר את חובו.
3. צריכתו השוטפת של הצרכן אינה עולה על שלושה מטר מעוקב לנפש בחודש.

6. אלא שנוהל זה אינו מחייב את תאגידי המים מבחינת החוק, ועל כן הם אינם מחויבים להתייעצות עם לשכת הרווחה של הרשות המקומית. למעשה, במצב החוקי הקיים, ספק אם למחלקות הרווחה מותר להעביר אליהם מידע כלשהו על המצב הסוציאלי עקב חשש לפגיעה בפרטיות הצרכנים. מדיווחים מחייבים ומעובדים סוציאליים, שהגיעו אלינו מרחבי הארץ, עולה כי תאגידי מים רבים אינם פועלים דרך קבע על פי נוהל משרד הפנים, כיוון שהם מנתקים ומצמצמים אספקת מים ללא התייחסות למצב סוציאלי חריג של צרכנים מעוטי אמצעים וללא אפשרות אמיתית להשיג על כך או לפרוס תשלומים בהתאם ליכולת הצרכן.

7. בהקשר זה, נבקש להזכיר את יסודיותה של הזכות למים בחברה הישראלית ובמשפטה. חוק המים, התשי"ט-1959 קובע בסעיף 1 כי:

"מקורות המים הם קניין הציבור, נתונים לשליטת המדינה ומיועדים לצורכי תושביה ופיתוח הארץ".

8. וסעיף 3 לחוק מעגן את הזכות לקבל מים:

"כל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם בכפוף להוראות חוק זה".

9. הפסיקה הישראלית הכירה בזכות למים כזכות בסיסית ויסודית, הנגזרת מהזכות לחיים, מהזכות לכבוד, מהזכות לבריאות ומעקרון השוויון. בית המשפט העליון עמד על חשיבות זכות זו ועל חובתה של המדינה להגן על הזכות ולממשה כלפי כל תושב:

"… הנחת הבסיס בחוק היא כי לכל אדם זכות לקבל מים בעבור תשלום. לדברים אלה, שהובהרו בעניין כפר פינס וצוטטו לעיל, תחולה רחבה על כל "תושבי המדינה" ואין הם מוגבלים ליחסי אגודה שיתופית-חברים… לא אכחד: האפשרות שאדם או משפחות ינותקו ממים מעוררת רתיעה ראשונית. בלי מים – אין חיים. קל יותר להסכין, למשל, עם ניתוק קו טלפון בגין אי-תשלום." (ע"א 7262/00 פוריה כפר עבודה נ' לוי, פ"ד נו (3) 899, 909-910) (ההדגשה אינה במקור).

10. ביחס לכך יצוין, כי הקשר בין בריאות וחיים ברמה נאותה לבין אספקה סדירה של מים נקיים הינו מובהק ונובע מהקשר הסיבתי שבין העדרם של מים נקיים למחלות ולהפרעות גופניות. שכן, ללא מים אין חיים וכאשר איכות המים או כמותם נמוכה, לא ניתן לקיים חיים בריאים. כך, למשל, מראים נתונים השוואתיים בינלאומיים קשר הדוק בין נגישות למים לבין שיעור תמותת תינוקות.

11. מדינת ישראל אף התחייבה לכבד את זכותם למים של תושביה ולהבטיח להם אספקת מים סדירה בשורה של אמנות בינלאומיות עליהן היא חתמה, בהן האמנה בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (סעיפים 11-12) והאמנה לזכויות הילד (סעיף 24 לאמנה).

12. במצב דברים זה, בו זכות היסוד למים מופרת באופן יסודי על ידי תאגידי המים, אשר מנתקים ומצמצמים אספקת מים לחייבים ללא ביסוס חוקי, יש מקום להוראה מטעמכם לכל תאגידי המים להימנע מניתוקים עד לאישור הכללים. על מנת למנוע פניה לערכאות משפטיות, נודה לפעולתכם המיידית בנושא זה.

 

בברכה,

טלי ניר, עו"ד
מנהלת המחלקה לזכויות חברתית-כלכליות

 

העתקים:

מר ישראל עינב, מנהל מינהל המים והממונה על התאגידים, רשות המים, בפקס: 03-5164955
עו"ד חנה פרנקל, היועצת המשפטית, רשות המים, בפקס: 03-7605736

מנכ"לי תאגידי המים:

מר אברהם בראל, התנור מים וביוב בע"מ, בפקס: 04-6905777
מר עמוס רודין, פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ, בפקס: 04-6935450.
מר סלמאן הנו, אל עין בע"מ, בפקס: 04-9562358
מר עוזי אגוז, עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ, בפקס: 04-9081662
מר דני ספדני, מי עכו בע"מ, בפקס: 04-9819061
מר אחמד חיג'אזי, סובב שפרעם בע"מ, בפקס: 04-9503383
מר מוסטפא אבוראיה, מי גליל בע"מ, בפקס: 04-6741221
מר ריכאד חיראדין, מעיינות זיו בע"מ, בפקס: 04-9575808
מר סלאח נסאר, מיאהקום תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון בע"מ, בפקס: 04-8886099
מר יצחק מזור, מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ, בפקס: 04-6562312
מר חאלד עטללאה, תאגיד הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ, במייל: khaled-at@nana10.co.il
מר שאול דוד, מי רקת טבריה בע"מ, בפקס: 04-6653111
מר איציק הרשקוביץ, פלגי מוצקין בע"מ, בפקס: 04-8807020
מר וולטר גונזלס, ימים – תאגיד המים של קרית ים בע"מ, בפקס: 04-8736035
מר יאיר לייפר, מעיינות אתא בע"מ, בפקס: 04-8454779
מר יהודה סיסו, מעיינות העמקים בע"מ, בפקס: 04-8569666
מר נור אלדן, מי כרמל בע"מ, בפקס: 04-8685902
מר חוסין מחאמיד, מי עירון בע"מ, בפקס: 04-6312597
מר דוד כהן, מי חדרה בע"מ, בפקס: 04-6214280
מר שחר חילאווי, מי נתניה (2003) בע"מ, בפקס: 09-8850620
מר לוי סילוק, מעיינות השרון בע"מ, בפקס: 073-2596920
גב' דבי סלוצקי, מי רעננה בע"מ, בפקס: 072-2772770
מר אביבי שאול, מי הרצליה בע"מ, בפקס: 09-9710829
גב' אילנה ניצן, שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ, בפקס: 073-2275500
מר עופר ברש, מי הוד השרון בע"מ, במייל: oferb@mei-hodhasharon.co.il
מר יגאל רוזנטל, יובלים בשומרון 2003 בע"מ, בפקס: 03-9068675
מר דודי צלניק, מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ, בפקס: 073-2211065
מר חנוך מילוא, מיתב מים תיעול וביוב בע"מ, בפקס: 03-9306266
מר זאב שוורץ, עין אפק בע"מ, בפקס: 073-7151156
מר אילן בר, מי גבעתיים – מפעלי מים וביוב בע"מ, בפקס: 03-5714008
מר עקיבא זינגר, מי רמת גן בע"מ, במייל: cpazinger@bezeqint.net
מר יפתח נאור, מי אביבים 2010 בע"מ, בפקס: 03-5222306
מר דוד עוזר, מי אונו בע"מ, החברה לשירותי מים, בפקס: 03-5359050
מר נאיל עוביידי, מעיינות המשולש בע"מ, במייל: adv_nail@yahoo.com
מר אלעד תמרי (מנהל הקמה), פלגי השרון, בפקס: 09-7655529
מר סאלי לוי, מניב ראשון בע"מ, בפקס: 03-9483262
גב' רינה קטיף, מי ציונה בע"מ, בפקס: 08-9302828
מר מריו לובטקין, מי לוד בע"מ, בפקס: 08-9543001
מר עדי שטרנברג, תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ, בפקס: 073-2903944
מר משה אשכנזי, מי מודיעין בע"מ, בפקס: 08-9722213
מר פלד דיכטר, מי שמש תאגיד המים של בית שמש, בפקס: 02-9920700
מר זהר ינון, חברת הגיחון בע"מ תאגיד המים והביוב של ירושלים, בפקס: 02-5651206
מר שרון הולנדר, מי בת ים, בפקס: 03-5528583
מר אריק מולה, מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ, בפקס: 072-2765656
מר קובי נעים, מי יבנה בע"מ, בפקס: 08-9332030
מר שלום שרעבי, מי אשקלון – תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ, בפקס: 08-6793005
מר שלמה אטיאס, יובלים אשדוד תאגיד המים והביוב בע"מ, בפקס: 08-8544939
מר אלי מישלי, מי קרית גת (208) בע"מ, בפקס: 08-6815414
מר ארז בדש, מי שבע תאגיד מים וביוב בע"מ, בפקס: 08-6209873
מר ישעיהו קרפ, מעיינות הדרום תאגיד מים וביוב איזורי בע"מ, בפקס: 08-6227975
מר אלעד תמרי (מנהל בהקמה), נווה מדבר, בפקס: 08-6230958
מר עימאד אל-סאנע, מי רהט – תאגיד מים וביוב בע"מ, בפקס: 08-6707090
מר חן סלטי, עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ, בפקס: 08-6370382

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות למים,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.