משטרה של הרשויות המקומיות

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ב-2011

 

הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה קבועה את העברת נטל השמירה על הסדר הציבורי מהמשטרה לידי הרשויות המקומיות, במימון התושבים. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לחקיקה מאחר ומדובר בהתנערות של השלטון המרכזי מחובותיו בתחום הביטחון והפרטתו לידי גורמים עירוניים ופרטיים, תוך הרחבה של פוטנציאל הפגיעה בזכויות אדם והעמקת אי-השוויון בין הרשויות.

למרות שהצעת החוק נוגעת בסוגיות חוקתיות קריטיות, מנסה משרד הפנים לקדם את הצעת החוק בהליך בזק, בתוך 5 ימים בלבד. הצעת החוק באה להחליף הוראת שעה שעברה במרץ 2011 ועומדת לפוג בתום השנה. הוראת השעה נועדה להיות הסדר זמני אשר יאפשר לרשויות המקומיות להמשיך להפעיל יחידות סיור עירוניות ולגבות עבור כך אגרה מהתושבים וזאת עד לגיבוש הסדר קבוע שיהיה מגובש וכולל. במקום לשקוד על הסדר שכזה, כפי שהתחייבו הכנסת והממשלה, לא נוהל דיון אחד בוועדת הפנים במהלך השנה כולה, ועתה מקודמת החקיקה בהיותה עמומה ביותר ולא קובעת כל מגבלות או סייגים להפעלת סמכויות בתחום האבטחה והסדר הציבורי בידי הרשויות.

האגודה מתנגדת להצעת החוק מהטעמים הבאים:

 • הליך חקיקה בלתי ראוי – הוראת השעה אמורה לפוג ביום 31.12.2011, כך שניתנים 5 ימים בלבד להסדרת חקיקה הנוגעת בסוגיות עקרוניות ובעלת השלכות מרחיקות לכת. זהו אינו הליך חקיקה ראוי!
 • התפרקות אסורה מתפקידי שיטור – השמירה על "הסדר הציבורי" היא אחת מסמכויות הליבה של המשטרה. הסמכות לשמור על שלום הציבור והסדר הציבורי היא משימה לאומית המופקדת בידי רשויות השלטון המרכזי. הצעת החוק עלולה לבטא השלמה עם אוזלת היד של המשטרה והעברת חלק מתפקידיה לידי גורמים עירוניים ופרטיים.
 • הפרטה אסורה – על פי הידוע לנו, הסיורים העירוניים כוללים פעמים רבות גם מאבטחים פרטיים ועל כן הצעת החוק עלולה להוביל, בפועל, להפרטה בלתי חוקתית של סמכויות שלטוניות לידי גורמים פרטיים.
 • חשש לשימוש בסמכויות פוגעניות – אמנם הצעת החוק עוסקת בהרחבה של תפקידי הרשויות ואין בה הרחבה של הסמכויות שיש בידי פקחים או מאבטחים מעבר לאלה שיש בידיהם כיום. אולם במצב שבו מופקדים הפקחים או המאבטחים לפעול בתחומים של הסדר הציבורי, קיים פוטנציאל מתמיד לחיכוך עם תושבים וקיים חשש לשימוש בסמכויות פוגעניות לצורך התמודדות עם מצבים אלה. בהקשר זה קיים אף חשש, שעצם העברת תפקידים אלה לידי הרשויות המקומיות תהווה בסיס לדרישה עתידית להרחבת הסמכויות הניתנות להם בחקיקה.
 • העמקת אי השוויון וחשש לפוליטיזציה של אכיפת החוק – הצעת החוק מבקשת להטיל באופן קבוע על התושבים את נטל המימון של שירותים לשמירת השלום והסדר הציבורי, אשר אמורים להינתן ללא תמורה לכל התושבים באופן שווה על ידי המשטרה. השמירה על הסדר הציבורי לא יכולה להיות תלויה במצב הכלכלי של הרשות ושל תושביה. כמו כן, הטלת תפקידים מסוג זה על רשויות מקומיות מעלה את החשש לפוליטיזציה של אכיפת החוק.
 • הצעת החוק ריקה מתוכן מהותי – הצעת החוק אינה קובעת את ההסדרים המהותיים לפעילות הרשויות המקומיות בתחומי השמירה, האבטחה והסדר הציבורי, ומותירה את מלאכת יציקת תוכן להסדר למחוקק המשנה. בהעדר הגדרות ברורות, תנאים וסייגים, קיים חשש שלא תהייה מגבלה של ממש על הפעילות בתחומים אלה. ההגדרה העמומה והרחבה של תפקידי הרשויות המקומיות בהצעת החוק פותחת פתח להעברה זוחלת של סמכויות שיטור לידי פקחים ומאבטחים פרטיים.
 • הצעת החוק אינה ראויה על רקע פיילוט השיטור העירוני – כיום מתקיים ב-13 ערים ברחבי הארץ פיילוט של שיטור עירוני. יש להמתין ולראות את תוצאות הפיילוט בטרם מסמיכים את כלל הרשויות המקומיות לסייע למשטרה ולעסוק בתחומי הסדר הציבורי.

 

נוסח הצעת החוק

עמדת האגודה לזכויות האזרח, דצמבר 2011

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת הפנים בעניין ההצעה להאריך את הוראת השעה בארבע שנים, נובמבר 2013

 

הודעות לעיתונות:

במקום המשטרה, הרשויות המקומיות יהיו אחראיות על הסדר הציבורי, דצמבר 2011
חקיקה קשורה: 

הרחבת סמכויותיהם של פקחים עירוניים

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:,

קטגוריות: הפרטה

סגור לתגובות.