תנאי קבלה מפלים ביישוב אבירים

by: Emily Schneiderby: Emily Schneider

האגודה לזכויות האזרח פנתה לרשם האגודות השיתופיות בעניין תנאי קבלה מפלים שנקבעו בתקנון היישוב אבירים שבצפון. היתר נקבע בתקנון, כי על המבקש להתקבל ליישוב להיות בוגר שירות צבאי, לאומי או התנדבותי במסגרת אחרת למשך שנתיים לפחות, ולהצהיר כי הוא "שותף להשקפת היסוד, מטרות האגודה וערכיה של אגודה שיתופית המקיימת את אבירים כישוב קהילתי…; המקיימת קהילה הפועלת ברוח חזון מגילת העצמאות של מדינת ישראל, השומרת על ערכי התנועה הציונית, על יישוב ארץ ישראל ומורשת ישראל…".

סעיפים אלה בתקנון חוסמים מראש כל אפשרות למגורי ערבים ביישוב, תוך פגיעה בזכויות היסוד של האזרחים הערבים. לפיכך מבקשת האגודה מהרשם לא לאשר את התקנון, ולהנחות את האגודות השיתופיות בדבר אי חוקיותם של סעיפים אלה.

 

13 בספטמבר 2011

 

לכבוד
מר אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ירושלים

 

שלום רב,

 

הנדון: תקנון לגבי תנאי קבלה ליישוב אבירים

 

הרינו לפנות אליך בעניין החלטת האסיפה הכללית של היישוב הקהילתי "אבירים" שבמועצה האזורית מעלה יוסף מיום 8.9.2011, לאמץ תקנון לצורך שינוי צורת ההתאגדות של היישוב ורישומו כאגודה שיתופית.

לפי המידע שנמסר לנו, נקבעו בתקנון סעיפים מגבילים לחברות באגודה השיתופית. בין היתר נקבע, כי על המבקש להתקבל לחברות באגודה להיות בוגר שירות צבאי "או ששירת בשירות לאומי, או שהתנדב במסגרת אחרת לטובת הקהילה במשך שנתיים לפחות". כמו כן נקבע, כי כל חבר חדש חייב להצהיר, כי הוא "שותף להשקפת היסוד, מטרות האגודה וערכיה של אגודה שיתופית המקיימת את אבירים כישוב קהילתי…; המקיימת קהילה הפועלת ברוח חזון מגילת העצמאות של מדינת ישראל, השומרת על ערכי התנועה הציונית, על יישוב ארץ ישראל ומורשת ישראל…".

להזכירך, ביום 4.1.2010 פנינו אליך בבקשה שלא לאשר שינוי תקנון "מצפה אביב – כפר שיתופי בע"מ", אשר מחייב מועמדים חדשים להיות שותפים לערכי הציונות ומורשת ישראל, ואשר נוסח באופן כמעט זהה לזה של היישוב אבירים. בפנייתנו טענו, כי השינוי פוגע בזכותם של האזרחים הערבים לכבוד ולשוויון, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האגם וחירותו, וכי שינוי בלתי חוקי זה אינו יכול להיכלל בתקנון של אגודה שיתופית. בתשובתך מיום 20.1.2011 נמסר, כי השינוי לתקנון מצפה אבי"ב לא אושר על-ידך. בהמשך פנינו אליך ביום 22.6.2011 בבקשה דומה לביטול אישור שינוי זהה בתקנון "מנוף – כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ", אולם טרם נתקבלה כל תשובה לפנייתנו.

מצ"ב העתק הפניות, וכן העתק תשובתך מיום 20.1.11.

הננו לבקשך שלא לאשר את סעיפי תקנון הנ"ל באשר הם נגועים באי-חוקיות ובחריגה מסמכות. סעיפים אלה חוסמים מראש כל אפשרות למגורי ערבים ביישוב תוך פגיעה בזכויות יסוד מוגנות של האזרחים הערבים, כפי שיפורט להלן:

 1. הננו לחזור ולהדגיש, כי משמעות התנאי בדבר אימוץ וקבלה של ערכי התנועה הציונית ומורשת ישראל היא הדרת רגליהם של האזרחים הערבים ממגורים ביישוב אבירים והפלייתם בהקצאת קרקעות מדינה. נדגיש עוד, כי סינון מועמדים ליישוב קהילתי לפי השקפת עולמם ו/או השתייכותם הלאומית חורג ממטרות ההתאגדות החוקיות, המנויות בפקודת האגודות השיתופיות.
 2. תנאי הקבלה של השירות הצבאי מוציא גם הוא את האזרחים הערבים, אשר, ככלל, אינם משרתים בצבא או בשירות לאומי, מרשימת המועמדים למגורים ביישוב. תוצאה זו מהווה הפליה על בסיס לאום, הנופלת בגדר הגרעין הקשה של הזכות לשוויון, המוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 3. למותר לציין, כי חלופת ההתנדבות לטובת הקהילה אינה יכולה לרפא את חוסר החוקיות של ההתניה בדבר השירות הצבאי, ובוודאי שאיננה מפחיתה מעוצמת הפגיעה בזכותם של האזרחים הערבים, ששתי החלופות של שירות צבאי ושירות לאומי אינן רלוונטיות ביחס אליהם, להזדמנות שווה בקבלה לאגודה ובמגורים ביישוב.
 4. נשוב ונזכירך, כי בעניין קעדאן נקבעה החובה לנהוג בשוויון בין יהודים לערבים בהקצאת מקרקעי המדינה. בית המשפט קבע, כי חובה זו מופרת גם מקום שבו המדינה מעבירה מקרקעין לגוף שלישי, אשר מצידו מפלה בהקצאת קרקעות מדינה על בסיס של דת או לאום (בג"צ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח', פ"ד נד (1) 258, 283 (2000)).
 5. כפי שנמסר לנו, באסיפה הכללית מיום 4.8.2011, בה הועלה נוסח התקנון, הזהיר היועץ המשפטי שמלווה את התושבים בהכנת התקנון, עו"ד עדי הרטל, כי נוסח הסעיף שמחייב מועמדים להצהיר שהם שותפים לערכי הציונות ומורשת ישראל, עשוי להיתקל בקשיים, וכי יש הסתברות שהנוסח לא יאושר בין היתר ע"י רשם האגודות השיתופיות.
 6. מכל האמור לעיל ומהאמור במכתבינו אליך בעניין מצפה אבי"ב ומנוף עולה, כי התקנון המוצע מוכתם באי חוקיות ובחריגה מסמכות וממטרות ההתאגדות על פי חוק.
 7. דברינו מקבלים משנה תוקף לנוכח העובדה ששינוי צורת ההתאגדות של היישוב, והכנת התקנון בתוך כך, נעשים על רקע הרחבתו הצפויה של היישוב, הרחבה שאמורה להכפיל את מספר הבתים שבו. כך שאין מדובר בהדרה תיאורטית של ערבים אלא במקרה קונקרטי של אפליה המתגבשת בימים אלו.

לאור כך אנו פונים אליך בבקשה שלא לאשר את סעיפי התקנון הנ"ל. כמו כן, ולאור ריבוי המקרים של הכללת תנאי קבלה מפלים בתקנונים של ישובים קהילתיים, הננו לשוב ולבקשך להנחות את האגודות השיתופיות בדבר אי חוקיותם של סעיפים אלה.

 

בכבוד רב,

עאוני בנא, עו"ד

 

העתק:

מר רונן כהן-שור, ממלא מקום מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ירושלים

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.