הפרדה בין נשים וגברים בהופעה בהיכל התרבות – אפליה פסולה ובלתי חוקית

בעיתון "הארץ" פורסם, כי מתוכננת הפרדה בין המינים בהיכל התרבות בתל אביב בהופעתו של הזמר יניב בן משיח. לפי הפרסום הגברים ישבו באולם והנשים תשבנה ביציע. עוד צוין, כי "שומרי צניעות" ידאגו לאכוף את ההפרדה בין המינים. בעקבות פרסום זה פנינו ביום 27.1.11 למנכ"ל היכל התרבות, הבענו את הסתייגותנו מההפרדה המתוכננת, אשר מבטאת הפליה פסולה ובלתי חוקית בין המינים, ואף הצענו הסדר אשר יאפשר הפרדה באופן שאיננו מפלה.

27  בינואר, 2011

לכבוד

מר אהרון סופר

מנכ"ל היכל התרבות

תל אביב

א' נ',

הנדון: הפרדה בין גברים לנשים בהופעת הזמר יניב בן משיח

הרינו לפנות אליך בעניין ההפרדה בין גברים לנשים בהופעתו המתוכננת של הזמר יניב בן משיח בהיכל התרבות בתל אביב בעוד כחודש, והכל כפי שיפורט להלן:

1.       ביום  12.1.2011 פורסם בעיתון "הארץ", כי בהיכל התרבות בתל אביב תתקיים הופעה של הזמר יניב בן משיח כאשר בזמן האירוע תתקיים הפרדה בין גברים לנשים. לפי הפרסום הגברים ישבו באולם והנשים תשבנה ביציע. עוד צוין, כי "שומרי צניעות" ידאגו לאכוף את ההפרדה בין המינים. ככל שהפרסום מדויק ברצוננו להביע את הסתייגותנו מההפרדה המתוכננת, אשר מבטאת הפליה פסולה ובלתי חוקית בין המינים.

2.       ההפרדה בין המינים הינה פרקטיקה פטריארכאלית מפלה ומשפילה, אשר מדירה לרוב נשים ומסמנת אותן כנחותות וכפופות לגברים. בחלקים מסוימים של החברה הישראלית מתקיימת הפרדה בין גברים לנשים במרחב הפרטי או הקהילתי מתוך אמונה דתית, חברתית או אחרת. אולם שעה שמבקשים לכפות הפרדה מעין זו במרחב הציבורי תוך נקיטת אפליה בדמות "גברים באולם ונשים ביציע" אזי מדובר בהפליה פסולה.

3.       חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 (להלן:"החוק") אוסר על הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים.

סעיף 3(א) לחוק  קובע:

"מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, אור הורות".

בפיסקת משנה (ד)(3) נקבע, שאין רואים הפליה לפי סעיף זה "בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה".

4.       היכל התרבות הינו מקום ציבורי, המיועד לשימוש הציבור ומספק שירותי תרבות, ומכאן שחל עליו האיסור להפלות. סעיף 3(ד)(3) לחוק אמנם החריג מן האיסור, בתנאים מסוימים, את קיומן של מסגרות נפרדות לגברים ולנשים. אולם כלל לא בטוח שהחריג בחוק המתיר הפרדה מתקיים כאן, לאור העובדה שמדובר בשירות שאינו חיוני. וככל שאכן מתירים את ההפרדה, מחייב החוק לספק חלופה של ישיבה מעורבת, אשר במקרה זה יכולה להינתן באותה הופעה או בהופעה נוספת של אותו זמר.

5.       בכל מקרה, אף אם החריג המתיר הפרדה מתקיים, וניתנת גם חלופה של ישיבה מעורבת, הרי שהאיסור על הפליה ממשיך לחול, ואסור שההפרדה תהיה כזו המפלה לרעה קבוצה אחת ומקצה לה מראש מקומות ישיבה נחותים.

6.       לכן, ככל שהזמר מקיים הופעה אחת בלבד, צריך להיות אזור ישיבה לנשים (שכולל אולם ויציע), אזור ישיבה לגברים (שכולל אולם ויציע), ואזור של ישיבה מעורבת.

7.       בבג"ץ 746/07 נעמי רגן נ' משרד התחבורה (פס"ד מיום 14.1.08) דן בג"צ בהרחבה בשאלת כפייתה של הפרדה מגדרית בקווי תחבורה ציבורית על קבוצות ופרטים, שאינם מעוניינים בה בפרט, ועל המרחב הציבורי הישראלי בכלל. בפס"ד נקבע שאין פסול בכך שגברים ונשים המעוניינים בכך יפרידו את עצמם באופן וולונטרי מבלי שבאוטובוס עצמו יהיה סממן כלשהו של הפרדה (על משרד התחבורה להבטיח קיומו של שילוט, המודיע שכל אדם רשאי לשבת היכן שיחפוץ). כמו כן נקבע, כי יש פסול באוטובוסים בהם מונהגת הפרדה, שכן אפילו אם תיאורטית היא וולונטרית, בפועל אין זה המצב.

8.       לאור כל האמור לעיל אנו דורשים, כי ככל שתונהג הפרדה בין גברים לנשים בהופעה המתוכננת של  הזמר יניב בן משיח בהיכל התרבות, היא תיעשה באופן שאינו כפוי, שאינו מפלה לרעה נשים מבחינת מקומות הישיבה המוקצים להן, ושכולל חלופה של אזור ישיבה מעורבת, כמפורט לעיל. כמו כן, אנו דורשים כי תימנע נוכחותם של "שומרי הצניעות", אשר עלולים לשמש כגורם מרתיע בפני אלו המבקשים שלא לקיים את ההפרדה האמורה, וכי סדרנים מטעמכם יבטיחו זאת.

9.       מכל מקום, וככל שהיכל התרבות לא יהיה מסוגל לקיים את ההסדר שהוצע לעיל, הן מחמת אי יכולת לאכוף הסדר שכזה או מכל סיבה שהיא, אזי עליו להימנע מלתת ידו להפרדה בין המינים.

בכבוד רב,

ראויה אבורביעה, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות נשים

סגור לתגובות.