גידור שלא כדין של אדמות של חקלאיות תושבי השטחים מונע מהם לעבדן

האגודה פנתה לגורמים בצה"ל בעקבות תופעה של גידור שלא כדין של אדמות פרטיות, השייכות לתושבי השטחים, והכנסתן ל"תחום השליטה" של התנחלויות. הגידור שולל את יכולתם ואת זכותם של התושבים לגישה חופשית לאדמותיהם לצורך עיבודן.

21 בפברואר, 2005

לכבוד
האלוף יאיר נווה
מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

לכבוד
תת-אלוף אילן פז
ראש המנהל האזרחי

שלום רב,


הנדון: השגת גבול בלתי חוקית באדמות פרטיות של תושבי הכפר עוורתא – דרישה להסרת גדר בלתי חוקית שהוקמה סביב ההתנחלות איתמר – תזכורת

סימוכין: מכתבנו מיום 24 בינואר, 2005

1. במכתבנו מיום 24 בינואר 2005 פנינו בשמם של 95 מתושבי הכפר עוורתא, בדרישה להסרה מיידית של גדר שהוצבה סביב אדמותיהם, והגורמת להכנסתן דה-פקטו לתוך השטח המגודר של ההתנחלות איתמר, והשוללת מהתושבים הפלסטינים את אפשרות הגישה אליהן.

2. בפנייתנו עמדנו אף על כך, שהתופעה של גידור שלא כדין של אדמות פרטיות, ו/או הכנסתן בדרך אחרת (למשל, באמצעות סלילתם של כבישי ביטחון) של אדמות פרטיות ל"תחום השליטה" של התנחלויות, מצויה במקומות נוספים בשטחי הגדה המערבית, ובהם ההתנחלויות – עופרה, עלי, קדומים, אדורה, עותניאל וכרמי צור.

לשם הנוחות, מצ"ב בשנית, העתק ממכתבנו מיום 24.1.2005.
3. עד כה, ולמרות חלוף חודש ימים מאז נשלחה פנייתנו, לא התקבלה לה כל תשובה.

4. כאמור במכתבנו שבסימוכין, מדובר בפגיעה חמורה בקניין הפרט, ובזכויות אדם מוגנות נוספות, האסורה עלפי המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ושנעשתה ללא סמכות.

5. אשר על כן, הנכם מתבקשים לבחון העניין בדחיפות ולפעול להסרתו של הגידור הבלתי חוקי שהוצב סביב אדמותיהם של תושבי הכפר עוורתא, ואשר הכלילן שלא כדין בתוך "תחום השליטה" של התנחלות איתמר.

6. כן נבקש כי תפעלו להסרתם של כל הגידורים הבלתי חוקיים שנעשו סביב התנחלויות נוספות בגדה המערבית, ובכללן ההתנחלויות שפורטו בסעיף 11 למכתבנו שבסימוכין.
בכבוד רב ובברכה,
לימור יהודה, עו"ד

24 בינואר, 2005

לכבוד
האלוף יאיר נווה
מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

לכבוד
תת-אלוף אילן פז
ראש המנהל האזרחי

שלום רב,


הנדון: השגת גבול בלתי חוקית באדמות פרטיות של תושבי הכפר עוורתא – דרישה להסרת גדר בלתי חוקית שהוקמה סביב ההתנחלות איתמר

7. הננו פונים בשמם של 95 מתושבי הכפר עוורתא, בדרישה להסרה מיידית של גדר שהוצבה סביב אדמותיהם. המדובר הוא בגדר המקיפה את אדמותיהם של הפונים ושל תושבים נוספים מתושבי הכפר עוורתא, המכניסה אותן דה-פקטו לתוך השטח המגודר של ההתנחלות איתמר, והשוללת מהתושבים הפלסטינים את אפשרות הגישה אליהן.

8. המדובר הוא בגידורם הבלתי חוקי של כחמש אלפים דונמים של קרקע פרטית, מתוכם כשלושת אלפים דונם של אדמה מעובדת ונטועה עצי זית, השייכת לתושבי הכפר עוורתא (הפרטים ושמות הפונים מצויים אצלנו).


9. ויודגש, למרות שמדובר בגידורה של קרקע פרטית השייכת לתושבי הכפר עוורתא, לאף אחד מהפונים לא נמסרה כל הודעה או התרעה על הכוונה לבצע גידור של אדמותיהם.

10. כתוצאה מגידור זה, המהווה חלק מגדר חיצונית שניה המקיפה את ההתנחלות איתמר, נכלאו אדמותיהם של התושבים בין שתי הגדרות המקיפות את ההתנחלות (סביב ההתנחלות קיימת כבר גדר אחת, פנימית יותר, ואילו הגדר נשוא פנייה זו מהווה חלק מגדר נוספת שהוצבה במרחק של כ-300-400 מ` מגדר ההתנחלות).
11. כפועל יוצא מהקמת הגדר נשללת מהתושבים הפלסטינים אפשרות הגישה החופשית לאדמותיהם. בעקבות הגידור, דרך הכניסה היחידה לאדמות היא דרך שער בגדר, שער הנשלט על ידי תושבי ההתנחלות איתמר. התוצאה ממצב דברים זה – שלילתה דה-פקטו של יכולתם וזכותם של התושבים לגישה חופשית לאדמותיהם לצורך עיבודן.

12. ואולם, הגידור לא רק שהוא שולל מהתושבים את אפשרות הגישה החופשית לאדמותיהם, אלא הוא גם מכניס את החקלאים הפלסטינים לסכנת חיים יתרה, ומציב משימה בלתי סבירה על כוחות הביטחון, כאשר הם נדרשים להבטיח את אפשרותם של התושבים להגיע לאדמותיהם, כפי שהומחש בעונת המסיק האחרונה.

13. בעקבות הגשת העתירה בבג"ץ 9593/04 ראשד מוראר נ` מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, שעניינה, הבטחת גישה חופשית של חקלאים פלסטינים בגדה המערבית לאדמות החקלאיות, הורה המפקד הצבאי לאפשר ולהבטיח את הגישה לכל האדמות החקלאיות. בהתאם לכך נדרשו כוחות הביטחון לאפשר לתושבי הכפר עוורתא להיכנס לאדמותיהם שנכלאו בתוך הגדר של התנחלות איתמר, הן האדמות נשוא פנייתנו זו.

14. לצורך כך, נקבע מועד עם כוחות הביטחון לביצוע מסיק באדמות אלה. בהגיע המועד שנקבע ותואם מראש, הגיעו המוסקים למקום, ואולם מפקדי הצבא והמשטרה שנכחו במקום הודיעו כי לא יוכלו לאפשר את ביצוע המסיק באותו יום, וזאת עקב כך, שלא עומדים לרשותם כוחות מספיקים שיאפשרו את ביצוע המסיק. לדבריהם, הם נדרשים להיקף כוחות המקביל לזה הדרוש לצורך "פינוי מאחז". בעקבות כך, תואם מועד חדש לביצוע המסיק. במועד החדש הגיעו הצבא והמשטרה בכוחות גדולים ביותר (לפי הערכה הכוחות כללו כ- 120-150 חיילים וכ-50 שוטרים). ואכן, באותו יום הצליחו לבסוף התושבים להגיע לאדמותיהם ולמסוק בהן, ואולם לאורך כל זמן המסיק, הם וכוחות הביטחון שהיו במקום היו נתונים לתקיפות והתנכלויות בלתי פוסקות מצד מתנחלים. עשרות מתנחלים תקפו את המוסקים ואת כוחות הביטחון, וחלקם אף עוכבו לחקירה (מצ"ב פירוט של אירועי המסיק באיתמר באותו יום, וכן כתבתם של יהונתן ליס ועמוס הראל, הארץ, 17.11.2004, שהעתקים מהם מצ"ב).

נראה, כי אין צורך להוסיף דברים על העיוות הגלום במצב דברים זה.

15. מהאמור עולה, כי הגידור האמור נעשה ללא סמכות וללא רשות, תוך הסגת גבול פסולה. הגידור גורם לפגיעה ישירה וקשה ברכוש הפרט, ולפגיעה בזכויות אדם מוגנות נוספות, האסורה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי.


16. על המפקד הצבאי, כמי שאחראי על הסדר הציבורי והביטחון באזור, מוטלת החובה לפעול להסרתו המיידית של הגידור האמור.

17. נוסיף ונציין, כי התופעה של גידור שלא כדין של אדמות פרטיות, ו/או הכנסתן בדרך אחרת (למשל, באמצעות סלילתם של כבישי ביטחון) של אדמות פרטיות ל"תחום השליטה" של התנחלויות, מצויה גם במקומות נוספים בשטחי הגדה המערבית, ובהם ההתנחלויות:

 • עופרה,
  בה כ-2,000 דונם של אדמות פרטיות של תושבי הכפר עין יברוד, גודרו והוכנסו לתוך אחת הגדרות של ההתנחלות;
 • עלי
 • קדומים
 • אדורה
 • עותניאל
  *** כרמי צור


לפיכך, הנכם מתבקשים לפעול בדחיפות להסרתו של הגידור הבלתי חוקי שהוצב סביב אדמותיהם של תושבי הכפר עוורתא, ואשר הכלילן שלא כדין בתוך "תחום השליטה" של התנחלות איתמר.
כן נבקש כי תפעלו להסרתם של כל הגידורים הבלתי חוקיים שנעשו סביב התנחלויות נוספות בגדה המערבית, ובכללן ההתנחלויות שפורטו בסעיף 11 לעיל.

בכבוד רב ובברכה,
לימור יהודה, עו"ד

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לקניין,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש התנועה

סגור לתגובות.