צה"ל מונע אספקת מים לכפר בית פוריק שבאזור שכם

הכפר בית פוריק מונה כ- 8,000 תושבים, ולא מחובר לרשת מים. תושביו נהגו לקנות מים מהכפר בית איבא ממערב לשכם ולהכניסו לכפר בעזרת משאיות. מאז סוף אוקטובר מונעים החיילים במחסום מעבר מיכלי מים לכפר. להלן מכתבה של האגודה לזכויות האזרח בנושא מ- 8.11.01

לכבוד
אלוף יצחק איתן
אלוף פיקוד מרכז
ת"ד 10482
בית אל 90300

א`נ`,


פגיעה בזכות למים של תושבי כפר בית פוריק – נפת שכם

הריני לפנות אליך, בשנית, בעניין הפגיעה בזכות למים של תושבי בית פוריק, כדלקמן:

1. ביום 31 באוקטובר פנינו אליך במכתב שבסימוכין, המתאר מצב שבו נתונים 8,000 תושבי הכפר בית פוריק במחסור במים מאז יום 17 באוקטובר 2001. המצב הוא תוצאה של מניעת המעבר של משאיות שמובילות את המים, על ידי החיילים במחסום שבכניסה לכפר.

2. למרות חומרת הבעיה וחריפותה, טרם נענה מכתבנו הנ"ל, והבעיה בעינה עומדת.

3. משיחה טלפונית מהיום עם ראש הכפר בית פוריק, מר עאטף עפיף חניני, נודע לנו כי בימים 1 ו- 2 בנובמבר מנעו החיילים במחסום שבין בית פוריק לשכם, מבעלי המשאיות לצאת לצרכי קניית מים לכפר, כך נהגו החיילים גם בימים 6 ו- 7 בנובמבר 2001, ואילו בימים 3, 4 ו- 5 בנובמבר אפשרו החיילים מעבר של מספר מצומצם של משאיות, שאינו עונה על צרכי המים של התושבים.

4. מדיניות הצבא כפי שהיא מתוארת לעיל מהווה פגיעה חמורה בזכויות האדם של תושבי בית פוריק. אין צורך להכביר במילים על הקשר בין הזכות למים לזכות לחיים. הזכות למים נגזרת מהזכות המהותית של כל אדם לחיים, זכות המעוגנת בסעיף 6 לאמנה הבינלאומית בדבר הזכויות האזרחיות והפוליטיות, אשר ישראל חתומה עליה ואשררה אותה בשנת 1991. הפגיעה בזכות למים מהווה פגיעה בזכות לחיים ובכך מהווה הפרה של הוראות החוק הבינלאומי ההומניטרי.

5. בנוסף, מהווה הפגיעה בזכות למים פגיעה בזכות לבריאות, כפי שהיא מעוגנת בסעיף 12 לאמנה הבינלאומית בדבר הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות, שישראל חתומה עליה ואשררה אותה בשנת 1991. מימוש הזכות לבריאות מותנה, בין השאר, בנגישות למים, בכמות ובאיכות נאותות.

6. כידוע לכול קיים קשר סיבתי מובהק בין צריכת מים בכמות בלתי מספקת לבין הופעתן של מחלות והפרעות בתפקוד הגוף, הזכות למים בכמות ובאיכות נאותות, נגזרת מן הזכות לבריאות, ואספקת מים בכמות לא מספקת מהווה אף היא הפרה של הוראות סעיף 12 לאמנה הבינלאומית בדבר הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שישראל מחויבת על פיה. אי לכך, גם ההסכמה שהושגה בין המת"ק הפלסטיני למת"ק הישראלי מיום 17 באוקטובר 2001 כפי שהיא מצוטטת במכתבנו שבסימוכין, אינה עומדת בדרישות החוק משום שאין בה כדי לענות על צרכי האוכלוסייה מבחינת כמות המים המועברים לכפר.

7. פגיעה בזכות לבריאות עלולה לפגוע במיוחד בילדים. האמנה לזכויות הילד, משנת 1989, שישראל חתומה עליה ואשררה אותה בשנת 1991, מעגנת את חובתן של המדינות להבטיח לכל ילד את רמת הבריאות הגבוהה ביותר שניתן להשיגה, וקובעת בסעיף 24 לאמנה את חובת המדינות לפעול למימושה המלא של הזכות דרך נקיטת אמצעים על מנת להיאבק במחלות ובתת תזונה, בין היתר באמצעות אספקת מזון מתאים ומזין, ומי שתייה נקיים.

8. אנו חוזרים ומתריעים מפני התוצאות החמורות של הפגיעה בזכותם של תושבי בית פוריק למים. מול זכותם של תושבי בית פוריק למים, עומדת החובה של זרועות הצבא השונות לאפשר אספקת מים סדירה לכפר, חובה זו משמעותה לאפשר יציאת וכניסת המשאיות המובילות את המים מן הכפר ואליו.

9. לפיכך אנו פונים אליך בדרישה להורות למפקדים באזור ולחיילים במחסומים לאפשר מעבר סדיר של משאיות להעברת המים לכפר, ובכמויות שיענו על צרכי התושבים למים כפי שהם מפורטים לעיל ובמכתבנו שבסימוכין.

10. בשל חומרת הבעיה וחריפותה אנו מבקשים את התייחסותך המהירה לפנייתנו זו.

בכבוד רב,

מנאל חזאן, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים,שונות

סגור לתגובות.