זכויות המיעוט הערבי

בנתב"ג לא רוצים נהגי מוניות ערבים

by: Emily Schneiderby: Emily Schneider

האגודה פנתה למנכ"ל רשות שדות התעופה, יעקב גנות, בעניין מכתב שנשלח מלשכת מנהל נתב"ג לחברת מוניות, ובו נאסר עליהם להעסיק "נהגים מבני המיעוטים". האגודה דורשת ממנכ"ל הרשות לדאוג לביטול מיידי של ההוראה המפלה והפסולה, המנוגדת לחוק יסוד: חופש העיסוק ולחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ולהודיע מיד לכל חברת מוניות שאליה פנו שההוראה מבוטלת. הפנינו את המכתב גם לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

להלן הפניה.

עדכון, 22.5.2012: בתשובה לפניית האגודה הודיע היועץ המשפטי של נתב"ג כי ההוראה לא להעסיק נהגי מוניות ערבים הוצאה בחוסר סמכות, וכי היא מבוטלת.


17 במאי 2012

לכבוד
מר יעקב גנות, מנכ"ל
רשות שדות התעופה בישראל
בפקס' 03-9712436

ד   ח   ו    ף

שלום רב,

הנדון: איסור רש"ת על העסקת נהגי מוניות ערבים


אנו פונים אליך בדרישה כי תבוטל לאלתר החלטת מנהל מחלקת הביטחון ברשות שדות התעופה לפיה אין להעסיק נהגים ערבים במוניות שאוספות עובדים לנתב"ג וממנה, וכי תחזרו בכם מיד מפנייתכם לחברת ההסעות "מוני סיטון" בדרישה שלא יעסיקו נהגי מוניות ערבים. הן החלטת מנהל מחלקת הביטחון והן פנייתכם לחברת ההסעות מפלות ופסולות, והכל כמפורט להלן:

1. ביום 30 באפריל 2012 פנה מר שוקי שמר, אחראי היסעים בלשכת מנהל נתב"ג, במכתב לחברת ההסעות "מוני סיטון בע"מ". במכתבו הורה מר שמר לחברת המוניות כי "על פי החלטת מנח"ט ביטחון אין להעסיק בחברתכם נהגים מבני מיעוטים, כולל כל הצירים".

       מצ"ב מכתבו של מר שמר.

2. הן החלטתו של מנהל חטיבת הביטחון והן הוצאתה לפועל על ידי מר שמר מנוגדות להוראות חוק יסוד: חופש העיסוק ולהוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המעגנות את זכותם של אזרחי ותושבי ישראל לעסוק בכל משלח יד והאוסרות על הפליית עובדים, בין היתר בשל מוצאם, לאומיותם או דתם.

3. רשות שדות התעופה היא רשות ציבורית אשר כפופה להוראות המשפט הציבורי. ככזו, חלה עליה חובה מוגברת לכבד את הזכות לשוויון. לרשות אין כל סמכות שבדין להגביל את עבודתם של נהגי מוניות ערבים ולאסור עליהם להסיע עובדים או נוסעים אחרים לנמל התעופה, ובוודאי שהנה נטולת סמכות להורות לחברות הסעות להימנע מהעסקת עובדים ערבים.

4. נדגיש, כי ההוראה אינה חוקית אף אם היא אינה מתייחסת לעצם העסקתם של נהגים ערבים בחברת המוניות, אלא לפסילתם מביצוע הסעות לנתב"ג. גם בכך יש אפליה פסולה ופגיעה בזכות החוקתית לחופש העיסוק.

5. לאור כל האמור לעיל, אנו דורשים שהחלטת מנהל מחלקת הביטחון תבוטל לאלתר ושתחזרו בכם מדרישתכם כי חברת ההסעות "מוני סיטון בע"מ" תימנע מהעסקת עובדים ערבים, וכן כי תודיעו לחברה מיד שהוראה זו מבוטלת. אם נשלחו מכתבים דומים לחברות הסעות נוספות, אנו מצפים שהודעה כאמור תישלח אף אליהן.

6. בנוסף, מאחר שאנו רואים בחומרה רבה את העובדה שרשות ציבורית קוראת למעסיקים פרטיים להפר את החוק, אנו מעבירים את הנושא אף לטיפולה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

לתגובתכם הדחופה נודה.

 

                                                                                                             בכבוד רב,

                                                                                                              טל חסין, עו"ד

העתקים:
עו"ד אריה שחם, היועץ המשפטי, רשות שדות התעופה (בפקס' 03-9731819)
עו"ד ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה (בפקס' 02-6662789)
מר שוקי שמר, אחראי היסעים נתב"ג (בפקס' 03-9752010)
הסעות "מוני סיטון בע"מ", רחק המיסב 5, יבנה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: גזענות ואפליה,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.