הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה

האגודה לוועדת השרים לחקיקה: תמכו בהצעת חוק איסור אפליה בדיור

by: Emily Schneiderby: Emily Schneider

האגודה לזכויות האזרח פנתה לוועדת השרים לחקיקה והביעה את תמיכתה בהצעת חוק, המבקשת לעגן בחקיקה איסור אפליה בהשכרה ובמכירה של דירות מטעמים של: גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מגדר, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, הורות או מוגבלות. האגודה מדגישה כי זכותו של אדם לבחור כרצונו את מקום מגוריו ולא להיחשף לאפליה על רקע השתייכותו הקבוצתית הינה זכות חוקתית. חובת המדינה לא להפלות בצורה ישירה או עקיפה הינה ברורה מאליה, אך על המדינה לוודא כי גם לגורמים פרטיים יהיה אסור לנקוט באפליה. להצעת חוק זו חשיבות רבה דווקא בימים אלו, בהם אנו עדים למסע של הסתה וגזענות מצד גורמים שונים בחברה, הקוראים לא למכור או להשכיר דירות לאנשים בשל השתייכותם הקבוצתית, תוך הפגנה של גילויי גזענות.

12 בינואר, 2012

 

לכבוד

ועדת שרים לענייני חקיקה

 

שלום רב,

 

הנדון:הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"א-2011

של הח"כים אילן גילאון, ניצן הורוביץ וחיים אורון

1. הרינו להביע את תמיכת האגודה לזכויות האזרח בהצעת החוק שבנדון ולבקש את תמיכת הממשלה בה.

2. הזכות של אדם לבחור כרצונו את מקום מגוריו ולא להיחשף להפליה על רקע השתייכותו הקבוצתית הינה זכות חוקתית. חובת המדינה לא להפלות בצורה ישירה או עקיפה הינה ברורה מאליה, אך על המדינה לוודא כי גם לגורמים פרטיים יהיה אסור לנקוט בהפליה.

3. בשורה של חוקים קבעה המדינה איסור גורף על הפליה מצד גורמים פרטיים והצעת החוק משתלבת היטב במגמה זו. כך, למשל, בקבלה לעבודה, בקבלת שירותים רפואיים, בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצר או שירות ציבורי.

ר': חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988; חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000; חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.

4. כמו כן, הצעת החוק עולה בקנה אחד עם המדיניות של מועצת מקרקעי ישראל, אשר קבעה כי לא תוחכר קרקע ליזם או אדם המשווק את הדירות בצורה מפלה, ועם עמדת הממשלה והכנסת כי תיאסר הפליה מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מגדר, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, הורות או מוגבלות השתייכות קבוצתית בקבלה לישובים קהילתיים.

5. גם חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים כולל לעמדתנו איסור הפליה על תאגידי דיור, שעיסוקם במכירה או בהשכרה של דירות, אך ספק אם הוא מגן מפני הפליה של אנשים, המוכרים או משכירים את דירתם באופן מפלה, ומכאן נחיצות הצעת החוק.

6. להצעת חוק זו חשיבות רבה דווקא בימים אלו, בהם אנו עדים למסע של הסתה וגזענות מצד גורמים שונים בחברה, הקוראים לא למכור או להשכיר דירות לאנשים בשל השתייכותם הקבוצתית, תוך הפגנה של גילויי גזענות, כפי שראינו בקרית מלאכי. החלטת הממשלה לתמוך בהצעת החוק תעביר מסר לכל שדרות החברה, כי הדבר אינו מקובל בחברה דמוקרטית, ובכך תינתן גושפנקא חוקית לאמירות החשובות שיצאו מפי צמרת המדינה לאחרונה, לפיהן מסתייגת הממשלה מקריאות גזעניות שכאלו.

7. חשוב להדגיש כי הצעת החוק לא תפגע ביכולת להקצות קרקע לקבוצות מסוימות או למטרות מסוימות, לפי שיקוליה עניינים ולתכלית ראויה, שכן לא כל יחס שונה משמעו הפליה אסורה על פי החוק. בנסיבות שונות אישר בית המשפט העליון הקצאות כאלו, למרות האיסור על המדינה להפלות.

ר' בג"ץ 528/88 אביטן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד מג(4) 297 (1989); בג"צ 4906/98 עמותת "עם חופשי נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נד(2) 503 (2000).

8. עוד נוסיף, כי אין בהצעת החוק לפגוע למעלה מן הנדרש בזכות הקניין. אדרבא – היעדר הגנה חוקית מפני הדרה היא הפוגעת בזכות הקניין. שרירות הבעלים נסוגה בצורה מובהקת במצבים, בהם סירוב המכירה נובע רק בשל זהותו של הקונה, ובמקרים כאלו זכות הקניין דווקא דורשת סבירות בעלים.

ר' חנוך דגן "זכות הכניסה" מחקרי משפט כד 59 (2008).

9. לבסוף נוסיף כי היינו מוסיפים להצעת החוק חריג כללי דומה לזה שבחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים לפיו סירוב לקבל אדם למקום מגורים לא ייחשב הפליה:

1)       כאשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של מקום המגורים;

2)       כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון או מועדון, שאינו למטרת רווח, ונעשה לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדון או בארגון, ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים את מטרת החוק;

לאור כל האמור, אנו קוראים לוועדת השרים לתמוך בהצעת החוק ולקדמה.

בכבוד רב,

גיל גן-מור, עו"ד, ראש תחום הזכות לדיור
דבי גילד-חיו, עו"ד, מקדמת חקיקה ומדיניות

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.