הצעת חוק להגברת אכיפת דיני עבודה – הערות הפורום לאכיפת זכויות עובדים

הפורום לאכיפת זכויות עובדים מברך על הנכונות להסדיר בחקיקה את אחריות המשתמש בפועל לזכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלו, אך מבקר את נוסח הצעת החוק ובעיקר את הפטורים הנרחבים מדי שבה, המאפשרים למעסיקים להתחמק מהאחריות. הערות הפורום הוגשו לוועדת העבודה בכנסת

הפורום לאכיפת זכויות עובדים
האגודה לזכויות האזרח בישראל / אג'נדה / איתך- משפטניות למען צדק חברתי
קו לעובד / שדולת הנשים בישראל / התכנית הקלינית למשפט ורווחה- אוניברסיטת ת"א

16 ליולי 2008

לכבוד
ח"כ גלנטי
יו"ר ועדת העבודה

לכבוד
חברי ועדת העבודה

שלום רב,

הנדון: דיון בהצעת חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשס"ה-2008 –
הערות הפורום לאכיפת זכויות עובדים להסכמות חברי ועדת ההיגוי מיוני 2008

לקראת הדיון הקבוע בועדת העבודה ליום 22.7.08 בשעה 09:00 בהצ"ח הממשלתית להגברת אכיפה של דיני עבודה, אנו מתכבדים להעביר אליכם את הערות "פורום זכויות עובדים" כדלקמן:

ביום 23.6.08 פרסם משרד התמ"ת הודעה לעיתונות, על דעת ההסתדרות ולשכת התאום של הארגונים הכלכליים, לפיה הגיעו הגורמים האמורים (להלן – "חברי ועדת ההיגוי") להסכמות חדשות בנוגע להצעת החוק הממשלתית – הגברת אכיפה של דיני עבודה (הכנה לקריאה שנייה ושלישית).

מקצה השיפורים להצעה, עליו דיווחו הגורמים האמורים בהודעה לעיתונות מטעמם, נועד להבטיח, בעיקר, שההגנות שמקנה ההצעה למזמין השירותים תם הלב, מפני אחריותו להפרות על חוקי עבודה שמבצע קבלן השירותים כלפי העובדים שלו – לא ירוקנו את ההצעה מכל תוכן. התיקונים המוצעים באים לכאורה להבטיח, שההגנות הכלולות בחוק לא יהיו רחבות מדי באופן שיתאפשר ניצול לרעה שלהן ע"י המזמין, ובמקביל להפוך לריאלית יותר את הוכחת תביעה של עובד קבלן מול המזמין.

אנו מוקירים ומברכים על הנכונות של חברי ועדת ההיגוי להכניס להצעה את התיקונים והשיפורים עליהם דווח, בעקבות דרישותינו, מתוך מטרה להבטיח הגנה ממשית יותר על זכויות עובדי הקבלן המוחלשים. עם זאת, אנו סבורים כי לא די בשיפורים המוצעים, וכי גם לאחר הכנסתם, האפשרות הקיימת להטיל בנסיבות מסוימות אחריות אזרחית על מזמין השירות – בפועל ובמקרים רבים מידי תרוקן מתוכן.

אנו סבורים שיש לאמץ לכל הפחות את התיקונים המפורטים מטה (כפי שרוכזו ע"י עו"ד של הפורום – עו"ד שרון אברהם ויס, עו"ד איתי סבירסקי ועו"ד ערן גולן), וזאת על מנת שהצעת החוק הממשלתית תגשים מטרתה (לפי סדר הסעיפים בהצעת החוק):

1. הגנת תיקון ההפרה – סעיף 24(1) להצ"ח – מוצע ע"י חברי ועדת ההיגוי, לתקן סעיף זה באופן שייקבע בו שתקופת ההתיישנות להגשת תביעה ע"י העובד כנגד מזמין השירות תעמוד על ששה חודשים מסיום עבודתו אצל המזמין. המדובר בתנאי חמור ובעייתי ביותר, שמרוקן מתוכן את כל הצעת החוק. זאת משום שמדובר בעובדים מוחלשים במיוחד שאין באפשרותם, על פי רב, להגיש תביעה בתוך 6 חודשים. אין לקבל תנאי זה.

2. הגנת ביטול ההתקשרות – סעיף 24(2) להצ"ח – מוצע על ידינו להוסיף תנאי להגנה זו לפיו, הפטור מאחריות למזמין שביטל חוזה ההתקשרות עם הקבלן, יינתן רק במקרים בהם תקופת ההתקשרות בין המזמין לקבלן אינה עולה על ששה חודשים, ובמהלך ששת החודשים שלאחר מכן – רק אם חולטה ערבות לטובת העובד בסכום ראלי ומספיק להבטחת התשלום המלא לעובד. לאחר שנה לא תוכל לעמוד למזמין השירות טענת תום הלב, עליה מבוסס פטור זה.

3. הגנת ההפרה הלא-שכיחה – סעיף 24(3) להצ"ח – המדובר בהגנה בלתי קבילה ובלתי חוקתית המתנה מתן סעד לעובד שזכויותיו הופרו, בכך שיוכיח שגם זכויותיהם של עובדים אחרים הופרו. מעבר לרמה העקרונית, גם ברמה הפרקטית ההגנה תרוקן מתוכן את זכותו של העובד כלפי המזמין, שכן בעוד המזמין בשיתוף הקבלן ימצאו בקלות יחסית את הדרך להציג היעדר הפרות כלפי כלל העובדים פרט לתובע ובכך לעמוד בנטל, הרי התובע – אליו יוחזר גלגל הנטל – יתקשה עד מאוד להעמיד לצידו עוד שני עובדים לפחות אשר בפועל יידרשו להשתתף בהליך משפטי כנגד מעבידם. על כן, יש לבטל סעיף זה כליל.

4. ייצוג עובדים – סעיף 23(א)(3)(א) להצ"ח – יש להוסיף לגופים היכולים למסור את ההודעה גם ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים". יצוין, כי כבר קיימת חקיקה ענפה בתחום העבודה המכילה סעיף כזה או דומה לו, לרבות בחוק עבודת נשים, חוק הזכות לעבודה בישיבה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עובדים זרים, חוק שכר מינימום, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, ועוד.

כמו כן, יש להוסיף לגופים היכולים למסור את ההודעה גם נציגות עובדים אם היא כשירה לשמש צד לסכסוך עבודה לפי האמור בסעיף 3 לחוק יישוב סכסוכי עבודה.

יצוין, שהערות הפורום האמורות לעיל, הינן בכפוף להכנסת כל התיקונים המוצעים על ידי חברי וועדת ההיגוי להצעת החוק. שאם לא כן, נבקש להפנותכם למכתבנו הקודם לוועדה בעניין זה, מיום 30.3.08, בו פורטו במלואן כל הערותינו להצעת החוק בנוסחה כפי שנדון וועדה.

אנו קוראים לכם להשתתף בדיון חשוב זה ולהבטיח כי הצעת החוק הממשלתית תתוקן באופן שיבטיח הגנה טובה ואמיתית על זכויותיהם של עובדי הקבלן, העובדים המוחלשים והעשוקים ביותר במשק.

נשמח להבהיר כל טענה ו/או הערה, ככל שיידרש.

בכבוד רב,
דבי גילד-חיו, עו"ד
מקדמת מדיניות וחקיקה
האגודה לזכויות האזרח

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אכיפת זכויות עובדים,זכויות חברתיות,זכויות עובדים

סגור לתגובות.