תקנון האגודה לזכויות האזרח בישראל

תקנון האגודה מעודכן ליום 19.1.2016

הערה: מטעמים של השפה העברית מנוסח תקנון זה בלשון זכר. בכל מקום, הכוונה היא לזכר ונקבה כאחד.
 
 

1. שם האגודה:

 
האגודה לזכויות האזרח בישראל.
 

2. מעמד האגודה:

 
א. האגודה היא עמותה הרשומה לפי החוק ובתור שכזו תהיה אישיות משפטית הרשאית לפעול להגשמת מטרותיה בשמה היא ועל פי הוראות תקנון זה.

ב. לאגודה יהיו כל הסמכויות הנתונות לתאגידים על פי כל דין אף אם לא פורטו בתקנון זה.
 

3. מטרות האגודה:

 
א. לפעול למען ההגנה על זכויות האדם בישראל, בשטחים הנתונים בפועל לשליטתה, ובכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן.

ב. להתערב בפני רשויות שלטוניות למען ההגנה על זכויות האדם והאזרח ביוזמת האגודה או על פי פניות שיגיעו אל האגודה.

ג. לקיים פעילות חינוכית במוסדות חינוך או מחוצה להם, במגמה לפתח ולהעמיק את המודעות לזכויות האדם והאזרח, מהותן, וחשיבותן בחברה דמוקרטית.

ג. ליזום ולקיים ימי עיון, הרצאות וסימפוזיונים בבתי-ספר, במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, מדרשות צבאיות ופורומים ציבוריים למען הגברת המודעות לזכויות האדם והאזרח בישראל.

ד. להכין, לפרסם ולהפיץ חומר כתוב בנושא זכויות האדם והאזרח, לרבות חומר רקע וחומר עזר לתכניות לימודים לבתי ספר, עבור מערכת החינוך בשילוב עם המזכירות הפדגוגית והיחידה לתוכניות לימודים במשרד החינוך.

ה. לפתח וליזום תכניות חקיקה לשם שמירה על זכויות האדם והאזרח בישראל ולהגנתן.

ו. לעסוק בפעולות הסברה ציבוריות ולפרסם פרסומים להעלאת המודעות והרגישות לבעיות הקשורות בזכויות האדם והאזרח בישראל ובמדינות אחרות בעולם.

ז. לטפח קשרי בירור או שתוף פעולה עם גורמי חוץ מקבילים, ולפעול למען הצטרפות ישראל לאמנות בינלאומיות הכוללות קידום זכויות האדם והאזרח, למען אישרור אמנות כאלה ומימושן בישראל בדרך חקיקה או בדרך יישום אחרת.

ח. לפעול למען הגברת ההתנדבות בנושאי זכויות האדם והאזרח ובפעילויות האגודה.

ט. האגודה לא תזדהה עם גוף מפלגתי או תנועה פוליטית כלשהם.
 

4. חברות באגודה:

 
א. כל אדם מגיל 17 ומעלה, המזדהה עם מטרות האגודה, כשיר להיות חבר באגודה אם הגיש על כך בקשה בכתב לאגודה ובה פרטים על שמו, מענו, מספר זהותו, והוא משלם דמי חבר, כפי שייקבעו מפעם לפעם על ידי הנהלת האגודה.

ב. כל אדם שטרם מלאו לו 17 שנה, המזדהה עם מטרות האגודה, כשיר להיות שוחר צעיר של האגודה, אם הגיש על כך בקשה בכתב להנהלת האגודה והוא משלם דמי שוחר צעיר, כפי שייקבעו מפעם לפעם על ידי הנהלת האגודה. שוחר צעיר זכאי להשתתף בפעולות האגודה בכפוף להוראות החוק.

ג. מוסדות ותאגידים המזדהים עם מטרות האגודה ומוכנים להצטרף אליה (פרט לגופים מפלגתיים או תנועות פוליטיות) יהיו חברים-עמיתים של האגודה, על פי החלטת הנהלת האגודה.

ד. האגודה תנהל רישום כחוק של חבריה, ובכלל זה החברים העמיתים. כן ירשמו מועד תחילת החברות, מועד פקיעתה וסכום התשלום.

4א. פקיעת חברות והוצאת חבר:

א. החברות באגודה פוקעת
(1) באי תשלום דמי חבר, כפי שנקבעו מפעם לפעם, לאחר שהחבר הותרה במכתב, ולא שילם את דמי החבר 90 יום לאחר משלוח ההתראה.
(2) במות החבר, או בחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
(3) בפרישת החבר מן האגודה, בהודעה בכתב שנשלחה אליה;
(4) בהוצאת החבר מן האגודה, לפי האמור בס"ק (ב).

ב. (1) הנהלת האגודה, בהצבעה שתתקבל ברוב של 3/4 המשתתפים בהצבעה, רשאית
להחליט על הוצאת חבר מן האגודה בשל פעולה בניגוד למטרות האגודה או בשל
התנכלות לפעולותיה.
(2) החלטה על הוצאה כאמור בפסקה (1) תיעשה רק לאחר שניתנה לחבר הזדמנות לטעון טענותיו בכתב.
(3) על החלטת ההנהלה לפי פיסקה (1) יוכל החבר לערער בפני האסיפה הכללית. הודעת ערעור תוגש תוך 30 יום מיום בו נודע לחבר על החלטת ההנהלה. הוגשה הודעת ערעור, תדון בה האסיפה הכללית הראשונה שתתכנס לאחר הגשת הודעת הערעור.
 

5. מוסדות האגודה:

 
א. נשיאות
ב. אסיפה כללית
ג. הנהלה
ד. ועדת הביקורת
ה. סניפים
 

6. הנשיאות:

 
א. נשיאות האגודה תורכב מנשיא או ממספר חברי נשיאות, אשר ייבחרו על ידי האסיפה הכללית על פי הצעת הנהלה.

ב. חברי הנשיאות יוזמנו לישיבות הנהלת האגודה, ויהיו רשאים להשתתף בהן, ללא זכות הצבעה.

ג. תקופת כהונתו של חבר נשיאות תהיה שלוש שנים, וניתן לבחרו מחדש. האסיפה הכללית ברוב של שלושה רבעים מהמצביעים, רשאית להעביר חבר נשיאות מכהונתו, ובלבד שנכללה ההצעה לעשות כן בסדר יומה של האסיפה.

ד. על פי הצעת הנהלה רשאית האסיפה הכללית לבחור נשיאי-כבוד של האגודה. מספרם של אלה לא יעלה במועד כלשהו על שלושה. תקופת הכהונה של נשיא-כבוד תמה עם התפטרותו או כעבור שלוש שנים ממועד הבחרו (לפי המוקדם); הוא כשיר להבחר מחדש.

ה. הנהלת האגודה רשאית למנות מבין חברי האגודה או שוחריה סגני-נשיא. מספרם של סגני הנשיא לא יעלה במועד כלשהו על שלושה. סגן נשיא יוזמן לישיבות הנהלה אך לא תהיה לו (בשל כך בלבד שהוא סגן נשיא) זכות הצבעה בישיבותיה. תקופת כהונתו של סגן נשיא תמה עם התפטרותו, או כעבור שלוש ששנים ממועד היבחרו (לפי המוקדם); הוא כשיר להיבחר מחדש.
 

7. האסיפה הכללית:

 
א. אחת לשנה תתקיים אסיפה כללית של חברי האגודה במקום ובמועד שיקבעו על ידי ההנהלה.

ב. חבר עמית הרשום בישראל ייוצג באסיפה הכללית על ידי אדם אחד שהנהלת אותו חבר עמית הסמיכה אותו לשם כך.

ג. הנהלת האגודה רשאית לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין במקום ובמועד שיקבעו על-ידה.

ד. עשירית מכלל חברי האגודה או ועדת הביקורת רשאים לדרוש בכתב כי תכונס אסיפה כללית שלא מן המניין. הדרישה תופנה אל הנהלת האגודה, ובה יצויין סדר היום המבוקש. נתקבלה דרישה כאמור תכנס ההנהלה אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

ה. ההנהלה תכנס את האסיפות הכלליות של האגודה במשלוח הודעות אישיות לכל חברי האגודה או על ידי פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים. בהודעה יצויין סדר היום של האסיפה. כאשר באסיפה שכונסה לפי דרישה כאמור בסעיף קטן ד' לעיל, חובה לכלול בסדר היום את סדר היום המבוקש, פרט לסדר היום שנקבע ע"י ההנהלה.

ו. ההחלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים בהצבעה. כל חבר אשר חברותו החלה לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה ואשר דמי החבר המגיעים ממנו שולמו במלואם, זכאי להשתתף בהצבעה.

ז. המניין החוקי באסיפה כללית יהיה כל מספר שהוא מחברי האגודה הנוכח במקום האסיפה בזמן הנקוב בהזמנה לאסיפה.

ח. יו"ר ההנהלה של האגודה או אחד מחברי ההנהלה יפתח כל אסיפה כללית וינהל את האסיפה, אלא אם נבחר על ידי האסיפה יו"ר אחר לאותה אסיפה.
 

8. סמכויות האסיפה הכללית:

 
א. להשתתף בבחירת חברי ההנהלה בהתאם לסעיף 9א(3)א(1), וכן לבחור את ועדת הביקורת.

ב. לקבל ולדון בדו"ח ההנהלה, בדו"ח הכספי ובדו"ח ועדת הביקורת.

ג. לדון ולהחליט בכל נושא אחר הקשור באגודה.

ד. לדון ולהחליט על שינויים בתקנון האגודה (כפוף לאמור בסעיף 15 ב).
 

9. הנהלת האגודה

 
א. (1) הנהלת האגודה תהא מורכבת מחברי הנהלה נבחרים שמספרם לא יפחת מ-9 חברים ולא יעלה על 13 חברים ומחברים מצורפים (בכפוף לאמור בסעיף 9א(5) להלן). ההנהלה תחליט במועד בחירת ועדת הבחירות על מספר חברי ההנהלה שייבחרו בבחירות.

(2) חברי ההנהלה ייבחרו לתקופת כהונה בת ארבע שנים.

(3) א. (1) הבחירות תתקיימנה פעם בשנתיים בהצבעה של חברי האגודה באסיפה הכללית השנתית או באמצעות משלוח טופס הצבעה בדואר או בהצבעה ממוחשבת לפי קביעת ועדת הבחירות. הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות.
(2) כל חבר בעל זכות הצבעה יהיה זכאי להצביע עבור מועמדים במספר שלא יעלה על 80% ממספר חברי ההנהלה שיש לבחרם בעיגול כלפי מטה. על אף האמור לעיל, לא תחול מגבלה זו אם פחת מספר המועמדים ממספר חברי ההנהלה שיש לבחור באותה השנה.
(3) מועמד ייבחר להנהלה רק אם לפחות 15% מהקולות הכשרים של המצביעים בבחירות הצביעו עבורו.
הוראת שעה: כהונתו של מי שנבחר להנהלה בשנת 2007 תהיה בת 4 שנים.
ב. חבר בעל זכות ההצבעה יהיה כל חבר באגודה שיהיה חבר בה לפחות 30 ימים לפני מועד קיום הבחירות ואשר שילם את דמי החבר במלואם.
ג. סדרי הבחירות ייקבעו ע"י ועדת בחירות לפחות חדשיים לפני מועד הבחירות. חברי ועדת הבחירות יהיו שני חברים שתמנה ההנהלה והיועץ המשפטי של האגודה.
ד. מי שמבקש להיבחר להנהלת האגודה יגיש את מועמדותו לוועדת הבחירות. ועדת הבחירות תבדוק את כשירותם של המועמדים, ותודיע על החלטותיה למועמדים. כן תודיע ועדת הבחירות לחברי האגודה לפחות 20 ימים לפני הבחירות על המועמדים שנמצאו כשירים. מועמד או חבר אגודה רשאים להגיש לועדת הביקורת ערר על ההחלטה בתוך 7 ימים, והחלטתו בערר תהיה סופית.
ה. חבר הנהלה, שכיהן במשך 8 שנים רצופות, לא יוכל להציג את מועמדותו להנהלה בבחירות, שתתקיימנה בתום שמונה השנים.

(4) כל מי שהיה חבר אגודה לפחות 3 חודשים לפני מועד הבחירות רשאי להציג את מועמדותו להנהלה.

(5) א. ההנהלה רשאית לצרף חברים נוספים, ובלבד שבעת שיתחיל חבר חדש בכהונתו יהיה בעל זכות בחירה באגודה. חבר מצורף להנהלה יכהן שנתיים ימים ממועד צירופו, אלא אם הגיש את מועמדותו ונבחר להנהלה במועד הבחירות הסמוך לאחר צירופו. מספר החברים המצורפים לא יעלה על מחצית ממספר חברי ההנהלה הנבחרים. החלטה על צרוף חבר תתקבל ברוב של שלושה רבעים מחברי ההנהלה הנוכחים בישיבה, ובלבד שהם מהווים לפחות שני שליש מחברי ההנהלה.
ב. נפטר או התפטר חבר נבחר, ובכך פחת מספר החברים הנבחרים ממספר החברים המצורפים, או שפחת מספר החברים הנבחרים מחמישה, תכנס ההנהלה אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 30 יום לשם בחירת חברי הנהלה עד להשלמת מספר חברי ההנהלה הנבחרים לתשעה לפחות.
ג. (1) ההנהלה תבחר מבין חבריה את יו"ר ההנהלה של האגודה, מבין אלה שמועמדותם לתפקיד הוגשה למזכירות האגודה בכתב בצירוף הסכמת המועמד להצגת מועמדותו. ההנהלה אף רשאית לבחור מבין חבריה ממלא מקום ליושב הראש. הבחירות תהיינה חשאיות. כהונתם של יו"ר ההנהלה ושל ממלא מקומו תהיה בת שנתיים ימים או עד תום תקופת כהונתם בהנהלה, המוקדם מבין השניים. לא יכהן חבר כיו"ר ההנהלה או כממלא מקומו למעלה מארבע שנים רצופות.
(2) היה ונבחר לתפקיד יושב ראש ההנהלה חבר שצורף להנהלה, תפקע כהונתו כיושב ראש במועד הבחירות הראשונות להנהלה שיערכו לאחר מינויו ליושב ראש. על מנת שיוכל חבר זה להמשיך בתפקידו כיושב ראש עליו להגיש מועמדותו לבחירות להנהלה ולהכלל בה כחבר נבחר.
ד. ההנהלה תתכנס לפי הצורך, אך לא פחות מאשר אחת לשלושה חודשים. ישיבות ההנהלה פתוחות לכל חבר באגודה, אלא אם כן החליטה ההנהלה על סגירת הישיבה לצורך דיון בענין מסוים מטעמים שירשמו. ההנהלה רשאית להזמין כל אדם להשתתף בישיבותיה.
ה. מנין חוקי להחלטות ההנהלה יהיה בנוכחות אישית של רוב חבריה הנבחרים והמצורפים.
ו. החלטות תתקבלנה ברוב קולות חברי ההנהלה המשתתפים בהצבעה, זולת אם נקבע אחרת בתקנון. היו הקולות שקולים, תכריע דעתו של יו"ר ההנהלה.
ז. במידת הצורך תקיים ההנהלה דיון באמצעות הדואר האלקטרוני. החלטה של ההנהלה בעקבות דיון בדואר האלקטרוני תתקיים באמצעות הצבעה בטלפון או בדואר האלקטרוני, כשהמועד האחרון להצבעה ייקבע על ידי יו"ר ההנהלה או יו"ר הישיבה. המניין החוקי להצבעה יהיה בהשתתפות רוב חברי ההנהלה הנבחרים והמצורפים.
ח. האסיפה הכללית רשאית להפסיק חברותו של חבר הנהלה, שנעדר מישיבותיה יותר משלוש פעמים רצופות, אם ההנהלה המליצה על כך בפני האסיפה הכללית ולאחר שניתנה לאותו חבר הזדמנות להשמיע את עמדתו בעניין זה. הנושא יידון באסיפה הכללית הקרובה, שתתכנס לאחר המלצת ההנהלה, או באסיפה כללית שלא מן המניין שתכונס לשם כך.
 

10. סמכויות ההנהלה:

 
א. לדון ולהחליט בכל נושא הקשור באגודה, כפוף להחלטות האסיפה הכללית.

ב. למנות ועדות או אנשים מבין חברי האגודה ושלא מביניהם לטיפול בנושאים כפי שייקבעו על ידי ההנהלה. הוועדות או האנשים יפעלו כבאי כח ההנהלה ועל פי הנחיותיה וידווחו על פעולותיהם להנהלה.

ג.1 לקבוע מורשי חתימה בשם האגודה.
ג.2 לאשר מורשי חתימה של הסניפים.

ד. לייצג את עמדת האגודה בפני כל אדם, גוף או רשות בכל נושא הקשור במטרות האגודה.

ה. לטפל בכל פניה לאגודה הקשורה למטרות האגודה.

ו. לשתף פעולה ולהושיט סיוע לכל אדם או גוף, לשם קידום מטרות האגודה.

ז. ליזום ולנהל בירורים, מחקרים ופעולות הסברה בכל נושא הקשור במטרות האגודה.

ח. לקבוע את שיעור דמי החבר של החברים, השוחרים ושל חברים –עמיתים.

ט. לאשר הקמת סניפים של האגודה.

י. להעסיק עובדים, לגבות ולהוציא כספים, לנהל חשבונות בנק ולעסוק בכל סוגי פעולות כספיות הדרושות לאגודה.

יא. לפעול לקידום מטרות האגודה בכל דרך שתמצא לנכון ולמועיל ובכלל לעשות כל דבר שהאגודה רשאית לעשותו ושאינו בסמכותו של מוסד אחר ממוסדות האגודה.
 

11. פרוטוקולים:

 
א. מזכיר האגודה או אדם אחר שימונה לכך ע"י ההנהלה יערוך פרוטוקול מכל ישיבת ההנהלה ומכל אסיפה כללית ויביאו לאישור הישיבה הבאה של ההנהלה. לאחר אישורו יתוייק כל פרוטוקול בספר הפרוטוקולים של האגודה.

ב. כל חבר באגודה יהיה רשאי לעיין בספר הפרוטוקולים של האגודה.
 

12. ועדת הביקורת:

 
א. האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת בת שלושה חברים, שהם חברי האגודה שאינם חברי ההנהלה. מי שכיהן בוועדת הביקורת במשך שש שנים רצופות לא ייבחר לתפקיד בסמוך לאחר סיום כהונתו. האסיפה הכללית רשאית למנות גוף מבקר במקום ועדת ביקורת.

ב. חברי ועדת הביקורת ייבחרו לתקופת כהונה בת שנתיים.

ג. מי שמבקש להיבחר לוועדת הביקורת יגיש את מועמדותו לוועדת הבחירות, ובלבד שהיה חבר באגודה לפחות 3 חודשים לפני מועד הבחירות. וועדת הבחירות תבדוק את כשירותם של המועמדים, ותודיע על החלטותיה למועמדים. כן תודיע וועדת הבחירות לחברי האגודה לפחות 20 ימים לפני הבחירות על המועמדים שנמצאו כשירים. מועמד או חבר אגודה רשאים להגיש לוועדת הביקורת ערר על ההחלטה בתוך 14 ימים, והחלטתה בערר תהיה סופית.

ד. נפטר או התפטר חבר נבחר רשאית הוועדה לצרף חבר נוסף תחתיו, ובלבד שבעת שיתחיל החבר החדש בכהונתו הוא יהיה בעל זכות בחירה באגודה. כהונתו של החבר המצורף תסתיים עם תום כהונתם של החברים הנבחרים.
 

13. סניפים:

 
א. ההנהלה רשאית לאשר הקמת סניף של האגודה באיזור מסויים לבקשת לפחות עשרה מחברי האגודה הגרים באותו אזור.

ב. האסיפה השנתית של חברי הסניף תקבע את דרכי פעולתו של הסניף.

ג. פעילי הסניף יסייעו בידי האגודה ועובדיה בקידום מטרות האגודה של ייזום, תמיכה, פעילות התנדבותיות וליווי.

ד. החלטות ההנהלה של האגודה תחייבנה את הסניפים.
 

14. כספים:

 
א. מקורות ההכנסה של האגודה הם דמי החבר של חברי האגודה, של שוחריה, של חברים עמיתים, תרומות ממקורות חוץ והכנסה מהשקעות האגודה.

ב. האגודה תנהל ספרי חשבונות כמקובל ועל פי דרישת החוק.

ג. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

ד. במקרה של פרוק האגודה יועברו כל נכסיה למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 2 (9) לפקודת מס-הכנסה (נוסח חדש), שמטרותיו קרובות ביותר ככל האפשר למטרות האגודה, ובשום מקרה לא יחולקו נכסי האגודה בין חברי האגודה.
 

15. פרשנות:

 
א. חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 יחול על פירוש תקנון זה בשינויים המחוייבים.

תקנון זה ניתן לשינוי רק על פי החלטה של שני שלישים מחברי האגודה המשתתפים בהצבעה באסיפה כללית שעל סדר יומה נכלל סעיף בדבר שינוי התקנון, ובלבד שהצעת השינוי נשלחה לכל חברי האגודה עם ההזמנה לאסיפה. אגודה. הפרוטוקול יישלח לחברים.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.