חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
חופש הביטוי והמחאה

הפגנות מאפשרות לאזרחים להשמיע את דעתם ולהשפיע. זכות ההפגנה והמחאה מהווה חלק בלתי נפרד מהזכות לחופש הביטוי והיא מעוגנת במשפט זכויות האדם הבינלאומי. בשטחים הכבושים הזכות להפגין ולמחות חשובה במיוחד, היות והפלסטינים תושבי השטחים כפופים לשליטתה של מדינת ישראל - ככוח הכובש, מבלי שתהיה להם כל נגישות למוקדי הכוח השלטוניים שלה. במצב זה, ההפגנה היא דרך

מרכזית בה הם יכולים להשמיע את קולם ולמחות נגד הפגיעה בזכויותיהם.
על פי משפט זכויות האדם הבינלאומי, חובתו של הכוח הכובש לאפשר מימוש של חופש הביטוי וההפגנה בשטחים הכבושים. בפועל, עצרות והפגנות בשטחים מוגדרות כהתקהלויות בלתי חוקיות, כוחות הצבא והמשטרה מתייחסים אליהן כאל איום וחלקן הגדול מפוזר על ידם תוך הפעלת אלימות ושימוש באמצעים לפיזור הפגנות אשר ניסיון העבר מעיד שחלקם אף עלולים להביא לתוצאות קטלניות.

מרכז המידע למפגין, אשר מצטרף לזכותון הכיס למפגינה בשטחים הכבושים שהאגודה לזכויות האזרח הוציאה בספטמבר 2011, נועד להעביר את המידע שבידינו למפגינים ולפעילים בשטחים הכבושים ולהבהיר להם מה הן זכויותיהם במסגרת המצב החוקי הקיים היום, זאת בתקווה לסייע להם להתמודד עם הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם על-ידי כוחות הצבא והמשטרה.

חשוב להדגיש כי לעמדת האגודה לזכויות האזרח, אין הרשויות פועלות היום בהתאם לחובותיהן, איסור גורף על ארגון הפגנות, הטלת הגבלות בלתי סבירות על קיומן ופיזורן בכוח של הפגנות שקטות מהווים פגיעה קשה וחמורה בזכות להפגין ובחופש הביטוי והפרה ברורה של הכללים המחייבים את הכוח הכובש. לפיכך, הכללים המפורטים להלן אינם משקפים את המצב החוקי הראוי בעינינו. יחד עם זאת, הפירוט מובא בתקווה שידיעת הכללים שלפיהם פועלים כוחות הצבא והמשטרה תסייע למפגינים בשטחים לעמוד על זכויותיהם, ואף תספק להם כתובות לפנות אליהן.

לעוד מידע:

.

.

.

.

.

.

כאן תמצאו את רשימת הכתובות אליהן ניתן לפנות במקרה של הפרות מצד חיילים או שוטרים.

.